CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂNHiệu lực 22 tháng 6 năm 2021

Pfizer tôn trọng quyền riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân. Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân này mô tả các thông tin cá nhân được Pfizer thu thập về quý vị trên trang thông tin điện tử/ứng dụng di động mà quý vị kết nối (“Trang Thông Tin Điện Tử”); cách thức chúng tôi sử dụng thông tin đó; cách thức chúng tôi bảo vệ thông tin; và các lựa chọn mà quý vị có thể đưa ra đối với thông tin cá nhân của mình.

Khi chúng tôi nói đến bản thân chúng tôi với tư cách là “chúng tôi” hoặc “Pfizer”, có nghĩa là chúng tôi đề cập đến Công ty TNHH Pfizer (Việt Nam); các văn phòng đại diện của Pfizer (Thailand) Limited tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội; Pfizer (Thailand) Limited và các Công Ty Liên Kết của Công ty TNHH Pfizer (Việt Nam) tại từng thời điểm (“Công Ty Liên Kết” có nghĩa là bất kỳ tổ chức nào kiểm soát, được kiểm soát bởi, hoặc cùng chịu sự kiểm soát chung của Pfizer. Vì mục đích của định nghĩa này, một tổ chức được xem là kiểm soát một tổ chức khác nếu tổ chức đó sở hữu hoặc kiểm soát, trực tiếp hoặc gián tiếp, hơn năm mươi phần trăm (50%) vốn chủ sở hữu có quyền biểu quyết hoặc tài sản của tổ chức khác (hoặc quyền sở hữu tương đương khác đối với tổ chức không phải là công ty) hoặc quyền bổ nhiệm đa số thành viên hội đồng quản trị/ ban giám đốc của tổ chức khác (hoặc cơ quan giám sát tương đương khác đối với tổ chức không phải là công ty)).

Bằng việc tiếp tục sử dụng Trang Thông Tin Điện Tử và/hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi và đánh dấu vào ô đồng ý trong mẫu đăng ký, tùy từng trường hợp, quý vị đồng ý và chấp thuận cho Pfizer và các đại diện và bên ký hợp đồng được ủy quyền của Pfizer, cho dù ở trong hay bên ngoài lãnh thổ Việt Nam thu thập, sử dụng, lưu giữ, xử lý, chuyển, chia sẻ hoặc xử lý bằng hình thức khác thông tin cá nhân của quý vị theo quy định của Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân này. Hoạt động truy cập và sử dụng Trang Thông Tin Điện Tử của quý vị phụ thuộc vào quy định của Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân này và các Điều Khoản Dịch Vụ của chúng tôi được cập nhật tại từng thời điểm.

Quý vị có thể lựa chọn không cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, tuy nhiên, điều này có thể dẫn đến việc chúng tôi không thể cung cấp cho quý vị một số thông tin, sản phẩm và dịch vụ nhất định.

Trang Thông Tin Điện Tử của chúng tôi có dẫn liên kết tới các trang thông tin điện tử, nội dung và dịch vụ của bên thứ ba không thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát của Pfizer. Pfizer không chịu trách nhiệm về cách thức các trang thông tin điện tử này hoạt động cũng như xử lý thông tin cá nhân của quý vị , do đó, chúng tôi khuyến nghị quý vị nên đọc kỹ các chính sách bảo mật thông tin cá nhân và các điều khoản liên quan tới các trang thông tin điện tử của bên thứ ba này.

Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân của chúng tôi bao gồm các mục sau đây:

CÁC THÔNG TIN SẼ ĐƯỢC CHÚNG TÔI THU THẬP VÀ SỬ DỤNG

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân được quý vị lựa chọn cung cấp, như thông qua các đăng ký, ứng dụng và khảo sát và liên quan tới các câu hỏi/yêu cầu của quý vị. Ví dụ, quý vị có thể lựa chọn cung cấp tên, thông tin liên hệ, thông tin y tế, bảo hiểm và/hoặc thông tin tài chính của quý vị liên quan tới một chương trình khuyến mại, chương trình trợ giúp hoặc hỗ trợ bệnh nhân hoặc thử nghiệm lâm sàng. Người dùng có thể lựa chọn cung cấp thông tin liên quan tới chuyên môn và các tổ chức chuyên môn của mình.

Ngoài ra, chúng tôi có thể tự động thu thập thông tin về quý vị thông qua hoạt động sử dụng Trang Thông Tin Điện Tử của quý vị như địa chỉ IP của quý vị và cách thức quý vị truy cập Trang Thông Tin Điện Tử của chúng tôi. Xin vui lòng tham khảo thêm thông tại mục Cookie và các công cụ khác.

Tại từng thời điểm, chúng tôi có thể sử dụng hoặc bổ sung thêm vào thông tin cá nhân mà chúng tôi có được về quý vị từ các thông tin mà chúng tôi nhận được từ các bên thứ ba. Ví dụ, chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bên thứ ba để xác nhận thông tin liên hệ hoặc thông tin tài chính, xác nhận quyền sử dụng của người dùng hoặc để hiểu rõ hơn về sở thích của quý vị thông qua liên kết các thông tin về nhóm khách hàng với các thông tin quý vị đã cung cấp.

CÁCH THỨC CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN ​​​​​​​

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của quý vị theo các cách thức sau đây:

ĐỂ PHỤC VỤ QUÝ VỊ ​​​​​​​

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của quý vị để trả lời các câu hỏi/yêu cầu của quý vị và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ mà quý vị yêu cầu theo quy định pháp luật của nước sở tại. Khi quý vị hồi đáp một đề nghị cung cấp thông tin khuyến mại hoặc dịch vụ, chúng tôi sẽ cung cấp các tài liệu cụ thể mà quý vị yêu cầu cũng như các thông tin về các sản phẩm, thương hiệu, chủ đề về sức khỏe cũng như tình trạng bệnh liên quan. Chúng tôi cũng sử dụng thông tin của quý vị để gửi các nội dung và dịch vụ mà chúng tôi cho rằng quý vị thấy có liên quan hơn cả. Ví dụ, một người dùng là nữ giới có thể nhận thông tin về các sản phẩm dành cho phụ nữ trong khi người dùng là nam giới sẽ không nhận được thông tin này; người dùng đang điều trị bệnh viêm khớp có thể nhận được thông tin liên quan tới các liệu pháp điều trị bệnh viêm khớp mới. Ngoài ra, chúng tôi có thể sử dụng các dấu hiệu nhận biết cá nhân để nhận dạng quý vị khi quý vị truy cập vào Trang Thông Tin Điện Tử thông qua một liên kết ngoài như liên kết hiển thị trên trang thông tin điện tử của bên thứ ba hoặc trong thư điện tử đã được Pfizer gửi cho quý vị. Xin vui lòng tham khảo thêm thông tin tại mục Cookie và các công cụ khác dưới đây. Chúng tôi cũng sẽ sử dụng thông tin của quý vị để cung cấp dịch vụ chăm sóc và hỗ trợ khách hàng.

ĐỂ PHỤC VỤ CÁC BÊN THỨ BA MÀ QUÝ VỊ YÊU CẦU

Trang Thông Tin Điện Tử của chúng tôi có thể cung cấp nhiều công cụ và tính năng khác nhau, một vài trong số đó do Pfizer cung cấp trong khi các số khác được cung cấp bởi các bên thứ ba. Ví dụ, Pfizer có thể cung cấp tính năng trên Trang Thông Tin Điện Tử cho phép quý vị chuyển và chia sẻ một số nội dung với bạn bè hoặc đồng nghiệp. Ngoài ra, Trang Thông Tin Điện Tử cũng có thể cho phép bên thứ ba chia sẻ tính năng như các widget/công cụ/nút bấm trên mạng xã hội của họ. Nếu quý vị lựa chọn sử dụng tính năng chia sẻ của Pfizer để giới thiệu cho người nào đó về các nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin của quý vị cũng như thông tin của người được quý vị chia sẻ để gửi nội dung hoặc liên kết mà quý vị yêu cầu, tuy nhiên, chúng tôi không truy cập, lưu giữ hoặc sử dụng thông tin liên quan đến người mà quý vị muốn chia sẻ ngoại trừ có liên quan tới yêu cầu của quý vị, trên cơ sở quyền lợi hợp pháp được gửi thông báo tiếp thị trực tiếp cho người đó. Nếu quý vị sử dụng tính năng chia sẻ của bên thứ ba, bao gồm các widget/công cụ/nút bấm trên mạng xã hội, thì hoạt động sử dụng đó sẽ phụ thuộc vào chính sách bảo mật thông tin và các điều khoản của bên thứ ba. Liên quan tới các liên kết tới các trang thông tin điện tử/nội dung/dịch vụ không phải của Pfizer, chúng tôi khuyến cáo quý vị nên đọc kỹ các chính sách bảo mật thông tin cá nhân và các điều khoản liên quan các trang thông tin điện tử/nội dung/dịch vụ của bên thứ ba này.

ĐỂ XÁC NHẬN KHẢ NĂNG TRUY CẬP/SỬ DỤNG MỘT SỐ SẢN PHẨM, DỊCH VỤ VÀ THÔNG TIN CỦA QUÝ VỊ

Một số sản phẩm, dịch vụ và thông tin do chúng tôi cung cấp chỉ có thể phù hợp/truy cập được bởi những người dùng đáp ứng một số điều kiện hoặc tiêu chuẩn khác. Trong trường hợp đó, chúng tôi có thể kiểm tra xem quý vị có đáp ứng các tiêu chuẩn này hay không. Ví dụ, chúng tôi có thể sử dụng thông tin được chúng tôi thu thập trực tiếp của quý vị và từ các nguồn bên ngoài để xác nhận việc quý vị được phép và đủ điều kiện để sử dụng Trang Thông Tin Điện Tử.

THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT ​​​​​​​

Trong một số dịp nhất định, Pfizer có thể cung cấp các chương trình đặc biệt, các hoạt động, thử nghiệm lâm sàng, sự kiện hoặc khuyến mại thông qua Trang Thông Tin Điện Tử hoặc các liên kết trên Trang Thông Tin Điện Tử (“các Chương Trình Đặc Biệt”) trong đó bao gồm các điều khoản cụ thể, thông báo về bảo mật thông tin cá nhân và/hoặc các mẫu chấp thuận giải thích cách thức xử lý thông tin cá nhân được quý vị cung cấp liên quan tới Chương Trình Đặc Biệt (“các Điều Khoản Của Chương Trình Đặc Biệt”). Pfizer sẽ áp dụng các Điều Khoản Của Chương Trình Đặc Biệt này đối với thông tin cá nhân của quý vị. Một số Chương Trình Đặc Biệt có thể đòi hỏi phải chia sẻ thông tin với bên thứ ba và Pfizer sẽ thông báo cho quý vị về điều này cũng như xin chấp thuận của quý vị. Quý vị sẽ có cơ hội đồng ý hoặc lựa chọn không chia sẻ thông tin của quý vị với bên thứ ba đó. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, việc chia sẻ thông tin với bên thứ ba là điều kiện cần thiết để có thể tham gia một Chương Trình Đặc Biệt cụ thể. Nếu quý vị đồng ý/lựa chọn chia sẻ, chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin của quý vị với bên thứ ba; và thông tin cá nhân do quý vị cung cấp có thể được bên thứ ba sử dụng theo các Điều Khoản Của Chương Trình Đặc Biệt và trừ khi các Điều Khoản Của Chương Trình Đặc Biệt có quy định khác, cho các mục đích của bên thứ ba phù hợp với các chính sách/điều khoản của họ. Chúng tôi đặc biệt khuyến nghị quý vị nên xem xét cả các Điều Khoản Của Chương Trình Đặc Biệt và các chính sách/điều khoản của bên thứ ba liên quan trước khi tham gia chương trình.

ĐỂ CẢI TIẾN CÁC SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ CŨNG NHƯ BẢO VỆ BỆNH NHÂN VÀ NGƯỜI TIÊU DÙNG ​​​​​​​

Chúng tôi sử dụng thông tin do quý vị cung cấp để hiểu rõ hơn về cách thức các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi ảnh hưởng tới quý vị cũng như những người mà quý vị quan tâm, tìm kiếm và để phản hồi các quan ngại về an toàn đồng thời tiếp tục phát triển và cải tiến các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Ví dụ, quý vị có thể được mời tham gia một cuộc khảo sát liên quan tới các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi hoặc tham gia các chương trình hoặc nhóm chuyên gia khác nhau. Ngoài ra, chúng tôi sử dụng thông tin do quý vị cung cấp để tuân thủ các nghĩa vụ giám sát và báo cáo của chúng tôi theo quy định của pháp luật, bao gồm các nghĩa vụ liên quan tới các biến cố bất lợi, các khiếu nại về chất lượng sản phẩm, sự an toàn của bệnh nhân và/hoặc các lợi ích quan trọng khác (như ngăn ngừa hoặc ngăn chặn đe dọa đến tính mạng, thân thể hoặc sức khỏe của bất kỳ người nào.

ĐỂ XÁC ĐỊNH NGƯỜI ĐƯỢC HƯỞNG LỢI/KHUYÊN DÙNG CÁC SẢN PHẨM/DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Tại từng thời điểm, chúng tôi tìm kiếm những người được hưởng lợi hoặc khuyên dùng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

ĐỂ CẢI TIẾN VÀ THAM KHẢO NỘI BỘ

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của quý vị để cải tiến Trang Thông Tin Điện Tử và tham khảo nội bộ.
Cần phải lưu ý rằng không có bất kỳ thông tin nào được đăng tải trên Trang Thông Tin Điện Tử là nhằm mục đích thay thế cho các đánh giá/quyết định lâm sàng của các cán bộ y tế. Quý vị cần kiểm tra và xác minh các nội dung và thông tin được cung cấp thông qua Trang Thông Tin Điện Tử từ các nguồn độc lập và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc sử dụng hoặc sử dụng sai các nội dung và thông tin này.

ĐỂ BẢO VỆ/TUÂN THỦ PHÁP LUẬT

Chúng tôi có quyền thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của quý vị theo quy định của pháp luật khi chúng tôi tin rằng việc thu thập và/hoặc sử dụng đó là cần thiết để tuân thủ yêu cầu của cơ quan quản lý, thủ tục tố tụng, lệnh của tòa án hoặc thủ tục pháp lý được tiến hành đối với chúng tôi hoặc để bảo vệ sự an toàn, các quyền hoặc tài sản của các khách hàng của chúng tôi, công chúng hoặc Pfizer.

ĐỂ PHỤC VỤ CÁC LỢI ÍCH HỢP PHÁP

Chúng tôi có thể thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của quý vị vì các lợi ích hợp pháp của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc chuyển thông tin cá nhân của quý vị trong phạm vi các công ty và đơn vị thuộc Tập đoàn Pfizer, phòng tránh gian lận, vi phạm bảo mật dữ liệu hoặc tấn công mạng, nâng cao trải nghiệm của khách hàng và/hoặc cho các mục đích kiện tụng.

ĐỂ PHỤC VỤ CÁC LỢI ÍCH CỦA CÔNG CHÚNG

Chúng tôi có thể thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của quý vị vì lợi ích của công chúng, bao gồm nhưng không giới hạn ở phục vụ cho nghiên cứu hoặc thực hiện thống kê vì lợi ích của công chúng, theo đó thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và được sử dụng để thực hiện (các) nhiệm vụ khác của chúng tôi vì lợi ích của công chúng.

ĐỂ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG CỦA CHÚNG TÔI VỚI QUÝ VỊ

Chúng tôi có thể thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của quý vị nếu điều đó là cần thiết để thực hiện hợp đồng giữa chúng tôi và quý vị hoặc để thực hiện yêu cầu của quý vị trước khi ký kết hợp đồng với chúng tôi.

CÁCH THỨC CHÚNG TÔI CHIA SẺ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA QUÝ VỊ

Pfizer có thể chia sẻ thông tin cá nhân của quý vị theo cách thức như sau:

LIÊN QUAN TỚI VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH: ​​​​​​​

Trong trường hợp chúng tôi bán hoặc chuyển nhượng một đơn vị/bộ phận kinh doanh (ví dụ, một công ty con) hoặc một tài sản (ví dụ, trang thông tin điện tử hoặc ứng dụng) cho một công ty khác, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của quý vị với công ty đó và yêu cầu công ty đó sử dụng và bảo mật thông tin cá nhân của quý vị phù hợp với Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân này.

VỚI CÁC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VÀ ĐỐI TÁC KINH DOANH:

Chúng tôi có thể thuê các công ty và cá nhân khác thay mặt chúng tôi thực hiện các dịch vụ và chúng tôi có thể hợp tác với các công ty và cá nhân khác liên quan tới các sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể (sau đây gọi chung là “các Nhà Cung Cấp”). Ví dụ về các Nhà Cung Cấp bao gồm các công ty phân tích dữ liệu, các công ty xử lý thẻ tín dụng, các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc và hỗ trợ khách hàng, các bên cung ứng dịch vụ thư điện tử và tin nhắn ngắn (SMS), các công ty cho thuê và phát triển trang thông tin điện tử và các công ty cung cấp dịch vụ hoàn tất đơn hàng. Các Nhà Cung Cấp cũng bao gồm các đối tác đồng phát triển các sản phẩm được chúng tôi phát triển và/hoặc đưa ra thị trường cùng với các công ty khác. Một số Nhà Cung Cấp có thể thay mặt chúng tôi thu thập thông tin trên Trang Thông Tin Điện Tử của chúng tôi. Các bên thứ ba này có thể được cấp quyền truy cập thông tin cá nhân cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ của mình, tuy nhiên họ không được sử dụng các thông tin này ngoại trừ để đại diện cho chúng tôi và phụ thuộc vào các thỏa thuận bảo mật thông tin. Ngoài ra, như đã trình bày ở trên, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với các bên thứ ba theo các Điều Khoản Của Chương Trình Đặc Biệt trừ khi quý vị lựa chọn không chia sẻ/không chấp thuận.

ĐỂ BẢO VỆ/TUÂN THỦ PHÁP LUẬT:

Chúng tôi có quyền tiết lộ thông tin cá nhân của quý vị theo quy định của pháp luật khi chúng tôi tin rằng việc tiết lộ đó là cần thiết để tuân thủ yêu cầu của cơ quan quản lý, thủ tục tố tụng, lệnh của tòa án hoặc thủ tục pháp lý được tiến hành đối với chúng tôi hoặc để bảo vệ sự an toàn, các quyền hoặc tài sản của các khách hàng của chúng tôi, công chúng hoặc Pfizer.

ĐỂ PHỤC VỤ CÁC LỢI ÍCH HỢP PHÁP:

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của quý vị vì các lợi ích hợp pháp của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở chuyển thông tin cá nhân của quý vị trong phạm vi các công ty và đơn vị thuộc Tập đoàn Pfizer, phòng tránh gian lận, vi phạm bảo mật dữ liệu hoặc tấn công mạng, nâng cao trải nghiệm của khách hàng và/hoặc cho các mục đích kiện tụng.

ĐỂ PHỤC VỤ CÁC LỢI ÍCH CỦA CÔNG CHÚNG:

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của quý vị để thực hiện (các) nhiệm vụ của chúng tôi vì lợi ích của công chúng.

ĐỂ PHỤC VỤ CÁC LỢI ÍCH QUAN TRỌNG: ​​​​​​​

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của quý vị vì các lợi ích quan trọng, bao gồm nhưng không giới hạn ở ngăn ngừa hoặc ngăn chặn đe dọa đến tính mạng, thân thể hoặc sức khỏe của bất kỳ người nào.

ĐỂ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG CỦA CHÚNG TÔI VỚI QUÝ VỊ:

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của quý vị nếu điều đó là cần thiết để thực hiện hợp đồng giữa chúng tôi và quý vị hoặc để thực hiện yêu cầu của quý vị trước khi ký kết hợp đồng với chúng tôi.

COOKIE VÀ CÁC CÔNG CỤ KHÁC:

Pfizer và các đối tác kinh doanh của mình thu thập thông tin về quý vị thông qua việc sử dụng các cookie, điểm ảnh theo dõi và các công nghệ khác (sau đây được gọi chung là “các Công Cụ”). Chúng tôi sử dụng những thông tin này để hiểu rõ hơn, tùy chỉnh và nâng cao trải nghiệm của người dùng đối với các dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi cũng như quản lý hoạt động quảng cáo của chúng tôi. Ví dụ, chúng tôi sử dụng các dịch vụ phân tích trang thông tin điện tử sử dụng các Công Cụ để giúp chúng tôi hiểu được cách thức người dùng truy cập và duyệt Trang Thông Tin Điện Tử của chúng tôi, như cách thức và thời gian người dùng truy cập vào các trang trên một trang thông tin điện tử và số lượng người dùng. Chúng tôi có thể mang đến cho người dùng trải nghiệm được tùy chỉnh theo sở thích và có liên quan hơn trên Trang Thông Tin Điện Tử của chúng tôi sử dụng các Công Cụ này thông qua việc gửi nội dung và tính năng dựa trên sở thích và sự quan tâm của quý vị. Nếu quý vị đã cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân của mình như thông qua hình thức đăng ký hoặc yêu cầu cung cấp các tài liệu nhất định, chúng tôi có thể kết hợp thông tin cá nhân này với thông tin thu thập được thông qua các Công Cụ.
Trình duyệt web của quý vị có thể được cài đặt để cho phép quý vị kiểm soát việc quý vị sẽ chấp nhận các cookie, từ chối các cookie hoặc để thông báo cho quý vị mỗi lần một cookie được gửi đến trình duyệt của quý vị. Nếu trình duyệt của quý vị được cài đặt để từ chối các cookie, các trang thông tin điện tử cho phép sử dụng cookie sẽ không nhận ra quý vị khi quý vị quay lại trang thông tin điện tử đó và một số tính năng của trang thông tin điện tử có thể không sử dụng được. Mục Trợ giúp trên trình duyệt của quý vị có thể cho quý vị biết cách thức ngăn không cho trình duyệt của quý vị chấp nhận các cookie. Để biết thêm thông tin về các cookies, xin vui lòng truy cập www.aboutcookies.org.

QUẢNG CÁO TRỰC TUYẾN:

Pfizer hy vọng mang đến cho quý vị thông tin quảng cáo về các sản phẩm và dịch vụ mà quý vị cần hoặc mong muốn phù hợp với các quy định pháp luật sở tại. Có nhiều cách thức để thực hiện việc này trong thế giới sử dụng phương thức quảng cáo trực tuyến như hiện nay. Ví dụ, Pfizer có thể hợp tác với các công ty quảng cáo để mang đến cho quý vị các quảng cáo dựa trên hoạt động lướt web và/hoặc sử dụng ứng dụng di động, mua hàng và/hoặc sở thích của quý vị.
Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến vấn đề này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại:+84 28 3910-5119 – 21.

CÁC CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chúng tôi sử dụng các biện pháp kỹ thuật, hành chính và các biện pháp mang tính thủ tục nhằm bảo vệ thông tin cá nhân và các thông tin khác của quý vị không bị truy cập hoặc sử dụng trái phép. Tuy nhiên, do các biện pháp này không thể có hiệu quả 100% nên chúng tôi không thể bảo đảm hoàn toàn rằng thông tin cá nhân và thông tin khác của quý vị sẽ được bảo vệ không bị đánh cắp, mất mát hoặc truy cập hoặc sử dụng trái phép và chúng tôi không đưa ra bất kỳ cam đoan nào về tính hiệu quả của các biện pháp được chúng tôi sử dụng để bảo vệ các thông tin này. Người dùng phải có trách nhiệm bảo mật các mật khẩu của mình. Nếu quý vị có lý do để tin rằng các tương tác giữa quý vị và chúng tôi không còn an toàn (ví dụ, nếu quý vị cảm thấy rằng sự an toàn của bất kỳ tài khoản nào của quý vị với chúng tôi tiềm ẩn rủi ro), xin vui lòng thông báo cho chúng tôi ngay lập tức theo số điện thoại: +84 28 3910-5119 – 21.

Thông tin cá nhân, bao gồm cả thông tin y tế sẽ được lưu giữ và duy trì trong thời gian cần thiết cho các mục đích thu thập thông tin. Thời gian này có thể kéo dài sau khi mối quan hệ giữa chúng tôi và quý vị chấm dứt, tuy nhiên chỉ trong phạm vi được pháp luật yêu cầu hoặc cho phép.

CÁC LỰA CHỌN BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN, CÁC CẬP NHẬT VÀ CÁC QUYỀN KHÁC CỦA QUÝ VỊ

Quý vị luôn có quyền yêu cầu truy cập và/hoặc cập nhật thông tin cá nhân cũng như các sở thích của quý vị. Các thông báo hạn chế có thể cần thiết để cho phép quý vị tham gia vào một chương trình hoặc dịch vụ cụ thể. Các chương trình và dịch vụ khác nhau có thể cung cấp các số điện thoại, liên kết hoặc ứng dụng quản lý tùy chọn khác nhau cho phép quý vị thông báo cho chúng tôi các cập nhật và lựa chọn của quý vị, bao gồm lựa chọn không nhận các thông báo cụ thể. Các tùy chọn về hình thức liên lạc này thường có sẵn trên Trang Thông Tin Điện Tử của chúng tôi hoặc trong các thư điện tử hoặc tin nhắn được chúng tôi gửi cho quý vị, tuy nhiên, tại bất kỳ thời điểm nào, quý vị có thể liên hệ với nhân viên của chúng tôi để được trợ giúp theo số điện thoại: +662 7614555 nếu quý vị gặp bất kỳ khó khăn nào trong việc tìm kiếm các công cụ này hoặc cập nhật thông tin hoặc sở thích của quý vị.

Chúng tôi sẽ giữ (và quý vị có thể yêu cầu chúng tôi giữ) thông tin cá nhân của quý vị trong điều kiện chính xác, cập nhật, hoàn chỉnh và không bị sai lệch.

Quý vị có thể yêu cầu chúng tôi xóa bỏ hoặc tiêu hủy hoặc tạm thời dừng sử dụng thông tin cá nhân của quý vị được chúng tôi nắm giữ hoặc chuyển đổi thành thông tin không thể sử dụng để nhận dạng quý vị (quyền này chỉ được thực hiện nếu chúng tôi không phải tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu hiện hành của Việt Nam).

CHUYỂN DỮ LIỆU SANG QUỐC GIA KHÁC

Các thông tin được quý vị cung cấp cho Pfizer thông qua việc sử dụng Trang Thông Tin Điện Tử hoặc thông qua mẫu đăng ký có thể được lưu giữ và xử lý, chuyển và truy cập giữa và từ Hoa Kỳ và các quốc gia khác để phục vụ cho mục đích thu thập thông tin mà không thể bảo đảm sẽ có cùng mức độ bảo vệ thông tin cá nhân giống như được áp dụng tại quốc gia nơi quý vị đang sinh sống. Tuy nhiên, Pfizer sẽ tuân thủ với các quy định pháp luật áp dụng và sẽ nỗ lực hết sức mình để đảm bảo rằng thông tin được chuyển đi của quý vị sẽ được xử lý theo đúng quy định của Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân này. Bằng việc tiếp tục sử dụng Trang Thông Tin Điện Tử và/hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi và đánh dấu vào ô đồng ý trong mẫu đăng ký, tùy từng trường hợp, quý vị chấp thuận cho Pfizer được chuyển thông tin cá nhân của quý vị qua biên giới phù hợp với Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân này.

QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA NGƯỜI VỊ THÀNH NIÊN

Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của người vị thành niên. Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của người vị thành niên (dưới 20 tuổi), với điều kiện phải được sự cho phép của cha mẹ hoặc người giám hộ.

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Nếu quý vị có bất kỳ cầu hỏi hoặc quan ngại nào về thông tin cá nhân của quý vị hoặc yêu cầu hỗ trợ thực hiện các lựa chọn và các quyền của quý vị, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau:
Công ty TNHH Pfizer (Việt Nam) hoặc Văn Phòng Đại Diện Pfizer (Thailand) Limited tại Thành phố Hồ Chí Minh
Tầng 13, TNR Tower, 180 – 192 Nguyễn Công Trứ
Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
ĐT: 84 28 3910-5119 – 21

CÁC CẬP NHẬT ĐỐI VỚI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA CHÚNG TÔI​​​​​​​

Tại từng thời điểm, chúng tôi có thể cập nhật và đăng tải các bản sửa đổi đối với Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân này. Các thay đổi sẽ có hiệu lực ngay lập tức sau khi Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân sửa đổi được đăng tải. Nếu Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân thay đổi theo phương thức ảnh hưởng đáng kể đến cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng, lưu giữ, xử lý, tiết lộ, chia sẻ và/hoặc chuyển thông tin cá nhân của quý vị, chúng tôi sẽ không sử dụng, lưu giữ, xử lý, tiết lộ, chia sẻ và/hoặc chuyển thông tin cá nhân đã được chúng tôi thu thập trước đó theo phương thức được đề cập trong chính sách mới khi chưa gửi thông báo và xin chấp thuận của quý vị. Sau khi chúng tôi thực hiện những thay đổi đáng kể này, quý vị có thể lựa chọn không cung cấp chấp thuận cho chúng tôi, tuy nhiên điều này sẽ dẫn đến việc chúng tôi không thể cung cấp cho quý vị một số thông tin nhất định. Chúng tôi có thể thực hiện những thay đổi không đáng kể đối với chính sách mà không cần thông báo hoặc xin chấp thuận, tuy nhiên, những thay đổi này sẽ không ảnh hưởng đến cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng, lưu giữ, xử lý, tiết lộ, chia sẻ và/hoặc chuyển thông tin cá nhân của quý vị. Chúng tôi khuyến nghị quý vị nên định kỳ xem lại trang này để nắm được các thông tin mới nhất về các hoạt động bảo mật thông tin của chúng tôi. Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân này đã được cập nhật vào ngày hiệu lực nêu trên.


​​​​​​​PRIVACY POLICY​​​​​​​
​​​​​​​
​​​​​​

Effective 22 June 2021

Pfizer respects the privacy and confidentiality of personal information. This Privacy Policy describes the personal information Pfizer collects about you on the website/mobile application from which you linked (“Site”); how we use that information; how we protect it; and the choices you may make with respect to your personal information. When we refer to ourselves as “we” or “Pfizer,” we mean Pfizer (Vietnam) Limited Company; the representative offices of Pfizer (Thailand) Limited in Ho Chi Minh City and Hanoi; Pfizer (Thailand) Limited and the Affiliates of Pfizer (Vietnam) Limited Company from time to time (“Affiliate” means any entity that controls, is controlled by, or is under common control with, Pfizer. For the purposes of this definition, an entity shall be deemed to control another entity if it owns or controls directly or indirectly more than fifty percent (50%) of the voting equity or assets of the other entity (or other comparable ownership interest for an entity other than a corporation) or the right to appoint a majority of the directors of the other entity (or other comparable supervisory body for an entity other than a corporation). By continue using the Site and/or providing personal information to us and checking the box in the registration form, whichever is applicable, you hereby consent and agree to the collection, use, storage, processing, transfer, share and otherwise processing of your personal information by Pfizer and its authorized agents and contractors whether in or out of Vietnam in accordance with this Privacy Policy. Your access to and use of the Site are subject to this Privacy Policy and to our Terms of Service as updated from time to time.

You may choose not to submit personal information to us, but this can result in us not being able to provide certain information, products and services to you.

Our Site contains links to third party websites, content and services that are not owned or controlled by Pfizer. Pfizer is not responsible for how these properties operate or treat your personal information so we recommend that you read the privacy policies and terms associated with these third party properties carefully.

Our Privacy Policy is organized in the following sections:

INFORMATION WE COLLECT AND USE ​​​​​​​​​​​​​​

We collect personal information you choose to provide, e.g. through registrations, applications and surveys, and in connection with your inquiries. For example, you may choose to provide your name, contact information, health, insurance and/or financial information in connection with a promotion, a patient assistance or support program or a clinical trial. Users may choose to provide information relating to their specialties and professional affiliations.

In addition, we may gather information about you automatically through your use of the Site, e.g. your IP address and how you navigate our Site. See also the section below on Cookies and other tools.

From time to time, we may use or augment the personal information we have about you with information obtained from third parties. For example, we may use such third party information to confirm contact or financial information, to verify licensure of users or to better understand your interests by associating demographic information with the information you have provided.

HOW WE USE PERSONAL INFORMATION

We may use your personal information in the following ways:

TO SERVE YOU

We may use your personal information to respond to your inquiries and, subject to the local laws and regulations, provide the products and services you request. When you respond to a promotion or service offering, we will provide the specific materials you request as well as communications about related products, brands, health topics and disease states. We also use your information to deliver the content and services we believe you will find the most relevant. For example, a female user may receive information on products targeted at women that a male user will not see; a user who treats arthritis may receive information relating to new arthritis therapies. In addition, we may use personal identifiers to recognize you when you arrive at the Site via an external link such as a link appearing on a third party site or in an email Pfizer has presented to you. See also our Cookies and other tools section below. We will also use your information to provide customer service and support.

TO SERVE THIRD PARTIES YOU ASK US TO SERVE

Our Site may offer various tools and functionality. Some of these are provided by Pfizer while others are provided by third parties. For example, Pfizer may provide functionality on the Site that will allow you to forward and share certain content with a friend or colleague. In addition, the Site may also offer third party sharing functionality such as third party social media widgets/tools/buttons. If you choose to use Pfizer sharing functionality to refer someone to our content, products or services, we will use your information and that of the individual you are sharing with to send the content or link you request, but we do not access, store or use the information relating to the individual you wish to share with other than in connection with your request, based on the legitimate interest basis of providing direct marketing message to such individual. If you use third party sharing functionality, including social media widgets/tools/buttons, such use is subject to the third party’s privacy policy and terms. As with all links to non-Pfizer websites/content/services, we recommend that you read the privacy policies and terms associated with these third party properties carefully.

TO VALIDATE YOUR ABILITY TO ACCESS / USE CERTAIN PRODUCTS, SERVICES AND INFORMATION

Some products, services and information we offer may only be suitable for/accessible to users meeting certain eligibility or other criteria. In such cases, we may verify that you meet such criteria. For example, we may use information we collect directly from you and from outside sources to validate your licensure and eligibility to use Site.

IN ACCORDANCE WITH SPECIAL PROGRAM TERMS​​​​​​​

On occasion, Pfizer may offer special programs, activities, clinical trials, events or promotions via the Site or links contained therein (“Special Programs”) that have specific terms, privacy notices and/or informed consent forms that explain how any personal information you provide will be processed in connection with the Special Program (“Special Program Terms”). Pfizer will honour those Special Program Terms with respect to your personal information. Some of these Special Programs may involve sharing information with a third party and Pfizer will provide you with notice of this and obtain your consent. You may be offered the opportunity to agree to or opt out of the sharing of your information with such third party. But, in some instances, it may be necessary to agree to sharing with a third party in order to participate in a particular Special Program. If you consent/do not opt out, we will share your information with the third party; and the personal information you provide may be used by the third party in accordance with the Special Program Terms and, unless provided otherwise in such Special Program Terms, for their own purposes in accordance with their own policies/terms. We strongly suggest you review both the Special Program Terms and any applicable third party policies/terms before participating.

TO IMPROVE PRODUCTS AND SERVICES AND PROTECT PATIENTS AND CONSUMERS

We use the information you provide to better understand how our products and services impact you and those you care for, to track and respond to safety concerns and to further develop and improve our products and services. For example, you may be invited to participate in a survey relating to our products or services or to participate in various programs or panels of experts (through our local partners and third party vendors). In addition, we use the information you provide to comply with our regulatory monitoring and reporting obligations including those related to adverse events, product complaints, patient safety, and/or other vital interests (e.g., prevention or suppression of danger to life, body or health of any person.

TO IDENTIFY THOSE WHO BENEFIT FROM/RECOMMEND OUR PRODUCTS/ SERVICES

From time to time, we seek out individuals who have benefitted from or recommend our products and services.

FOR IMPROVEMENT AND INTERNAL REFERENCE ​​​​​​​​​​​​​​

We may use your personal information for our improvement of Site and internal reference.
It is important to note that no information presented in the Site is intended as a substitute for the clinical judgments of the healthcare practitioners. You should examine and independently verify the contents and the information provided through the Site and are solely responsible for their use or misuse.

TO COMPLY WITH LAW/PROTECT ​​​​​​​

We reserve the right to collect and use your personal information as required by law, when we believe the collection and/or use is necessary to comply with a regulatory requirement, judicial proceeding, court order, or legal process served on us, or to protect the safety, rights, or property of our customers, the public or Pfizer.

FOR THE PURPOSES OF LEGITIMATE INTERESTS

We may collect and use your personal information for our legitimate interest, including without limitation, for transferring your personal information within Pfizer Group companies and entities, preventing fraud, data breaches or cyber attacks, improving customer experiences, and/or litigation purpose.

FOR THE PURPOSES OF PUBLIC INTERESTS

We may collect and use your personal information for public interest, including without limitation, for the benefit of studying or compiling statistics for the public interest of which your personal information will be kept confidential and for performance of our other task(s) for public interest.

FOR PERFORMANCE OF OUR CONTRACT WITH YOU

We may collect and use your personal information if it is necessary for the performance of a contract with us that you are a party, or to proceed with your request before entering into such contract with us.

HOW WE SHARE YOUR PERSONAL INFORMATION

Pfizer may share your personal information as follows:

IN CONNECTION WITH BUSINESS TRANSFERS

If we sell or transfer a business unit (such as a subsidiary) or an asset (such as a website or an application) to another company, we may share your personal information with such company and require such company to use and protect your personal information consistent with this Privacy Policy.

WITH SERVICE PROVIDERS AND BUSINESS PARTNERS

We may retain other companies and individuals to perform services on our behalf and we may collaborate with other companies and individuals with respect to particular products or services (collectively, “Providers”). Examples of Providers include data analysis firms, credit card processing companies, customer service and support providers, email and SMS vendors, web hosting and development companies and fulfillment companies. Providers also include our co-promote partners for products that we jointly develop and/or market with other companies. Some Providers may collect information on our behalf on our Site. These third parties may be provided with access to personal information needed to perform their functions, but they may not use such information other than on our behalf and subject to contracts that protect the confidentiality of the information. In addition, as noted above, we may share information with third parties in accordance with Special Program Terms unless you opt out/do not consent.

TO COMPLY WITH LAW/PROTECT

We reserve the right to disclose your personal information as required by law, when we believe disclosure is necessary to comply with a regulatory requirement, judicial proceeding, court order, or legal process served on us, or to protect the safety, rights, or property of our customers, the public or Pfizer.

FOR THE PURPOSES OF LEGITIMATE INTERESTS

We may share your personal information for our legitimate interest, including without limitation, for transferring your personal information within Pfizer Group companies and entities, preventing fraud, data breaches or cyber attacks, improving customer experiences, and/or litigation purpose.

FOR THE PURPOSES OF PUBLIC INTERESTS

We may share your personal information for performance of our task(s) for public interest.

FOR THE PURPOSES OF VITAL INTERESTS

We may share your personal information for vital interests, including without limitation, to prevent or suppress of danger to life, body or health of any person.

FOR PERFORMANCE OF OUR CONTRACT WITH YOU

We may share your personal information if it is necessary for the performance of a contract with us that you are a party, or to proceed with your request before entering into such contract with us.

COOKIES AND OTHER TOOLS

Pfizer and its business partners collect information about you by using cookies, tracking pixels and other technologies (collectively, “Tools”). We use this information to better understand, customize and improve user experience with our services and offerings as well as to manage our advertising. For example, we use web analytics services that leverage these Tools to help us to understand how users engage with and navigate our Site, e.g. how and when pages in a site are visited and by how many users. We may offer our users a more customized, relevant experience on our Site using these Tools by delivering content and functionality based on your preferences and interests. If you have provided us with personal information, e.g. through a registration or a request for certain materials, we may associate this personal information with information gathered through the Tools.

Your web browser can be set to allow you to control whether you will accept cookies, reject cookies, or to notify you each time a cookie is sent to your browser. If your browser is set to reject cookies, websites that are cookie-enabled will not recognize you when you return to the website, and some website functionality may be lost. The Help section of your browser may tell you how to prevent your browser from accepting cookies. To find out more about cookies visit www.aboutcookies.org.

ONLINE ADVERTISING

Pfizer hopes to deliver to you advertising for products and services you need or want, subject to the local laws and regulations. There are many ways to do this in the online advertising world. For example, Pfizer may partner with advertising companies to serve you ads based on your web browsing and/or mobile application activity, purchases and/or interests.

If you have any questions about this, please do not hesitate to contact us at +84 28 3910-5119 – 21.

SECURITY POLICIES

We use technical, administrative and procedural measures in an attempt to safeguard your personal and other information from unauthorized access or use. No such measure is ever 100% effective though, so we do not guarantee that your personal and other information will be secure from theft, loss, or unauthorized access or use, and we make no representation as to the efficacy of the measures we use to safeguard such information. Users are responsible for maintaining the secrecy of their own passwords. If you have reason to believe that your interaction with us is no longer secure (for example, if you feel that the security of any account you might have with us has been compromised), please immediately notify us by contacting us at +84 28 3910-5119 – 21.

Personal information including health information will be stored and retained for as long as is needed for the purposes for which it was collected. This period may extend beyond our relationship with you but only insofar as is required or permitted by law.

YOUR PRIVACY CHOICES, UPDATES AND OTHER RIGHTS ​​​​​​​

You may always request to access and/or update your personal information and your preferences. Limited communications may be necessary in order for you to participate in a particular program or service. Different programs and services may offer different phone numbers, links or preference managers that allow you to inform us of your updates and choices, including opting out of particular communications. These contact options are typically available on our Site or in the emails or texts we send but you may always contact our officer for assistance at +662 7614555 if you have any difficulty finding these tools or otherwise updating your information or preferences.

We will keep (and you may request us to keep) your personal information accurate, up-to-date, complete, and not misleading.

You may request that we delete or destroy or temporarily suspend the use of your personal information held by us, or convert it into the information which cannot be used to identify you (this right only occurs if we fail to comply with our obligations under Vietnam applicable data protection laws, if any).

TRANSFER OF DATA TO OTHER COUNTRIES

Any information you provide to Pfizer through use of the Site or through the registration form may be stored and processed, transferred between and accessed from the United States and other countries, for the purpose the information was collected, which may not guarantee the same level of protection of personal information as the one in which you reside. However, Pfizer will comply with applicable laws and regulations and will use our best endeavours to ensure that your transferred information will be processed in accordance with this Privacy Policy. By continue using the Site and/or providing personal information to us and checking the box in the registration form, whichever is applicable, you consent to Pfizer's cross-border transfer of your personal information in accordance with this Privacy Policy.

MINORS’ PRIVACY

We are committed to protecting the privacy of minors. We may collect personal information of minors (under the age of 20), provided that parental or guardian consent has been given.

CONTACT US

Please contact us if you have any questions or concerns about your personal information or require assistance in managing your choices and rights.

Pfizer (Vietnam) Limited Company or the Representative Office of Pfizer (Thailand) Limited in Ho Chi Minh City
13th Floor, TNR Tower, 180 – 192 Nguyen Cong Tru Street
Nguyen Thai Binh Ward, District 1,
Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: 84 28 3910-5119 – 21

UPDATES TO OUR PRIVACY POLICY

From time to time, we may update and timely post revisions to this Privacy Policy. Any changes will be effective immediately upon the posting of the revised Privacy Policy. If the Privacy Policy changes in a way that significantly affects how we collect, use, store, process, disclose, share and/or transfer your personal information, we will not use, store, process, disclose, share and/or transfer the personal information we previously gathered in the manner described in the new policy without providing notice and obtaining your consent. After such material change, you may choose not to provide your consent to us, but this can result in us not being able to provide certain information, products and services to you. Minor changes to the policy without notice or consent may occur but will not affect how we collect, use, store, process, disclose, share and/or transfer your personal information. We encourage you to periodically review this page for the latest information on our privacy practices. This Privacy Policy was updated as of the effective date listed above.​​​​​​​