ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Chào mừng đến với trang web của Pfizer. Thông tin được cung cấp trên trang này chỉ nhằm mục đích thông tin và giáo dục chung. Vui lòng đọc và xem xét kỹ những Điều khoản Sử dụng này trước khi truy cập hoặc sử dụng trang web này. Bằng việc truy cập hoặc sử dụng trang web này, quý khách xác nhận rằng quý khách đã đọc, hiểu và đồng ý với Điều khoản Sử dụng. Nếu quý khách không đồng ý với Điều khoản Sử dụng, quý khách không được truy cập hoặc sử dụng trang web này.

 1. Sử dụng Trang web. Thông tin được cung cấp trong trang web này chỉ nhằm mục đích thông tin và giáo dục chung. Một số mục nhất định của trang web này là dành cho những đối tượng cụ thể nên quý khách vui lòng cân nhắc trước khi truy cập vào những nội dung này. Việc truy cập và sử dụng thông tin thuộc trang web phải tuân thủ Điều khoản Sử dụng. Bằng việc truy cập và sử dụng trang web này, quý khách chấp nhận, không giới hạn và không điều kiện, Điều khoản Sử dụng.

 2. Nội dung. Pfizer sẽ nỗ lực hợp lý để cung cấp thông tin chính xác và kịp thời trên trang web này, nhưng không đảm bảo hoặc cam đoan dưới bất kỳ hình thức nào đối với tính chính xác, tính cập nhật hay tính hoàn thiện của các thông tin trên trang web. Quý khách đồng ý rằng quý khách sẽ tự chịu rủi ro đối với việc truy cập, sử dụng trang web này và nội dung của trang web. Pfizer từ chối tất cả bảo đảm, cho dù rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm cả bảo đảm về khả năng tiêu thụ hoặc tính phù hợp đối với mục đích cụ thể. Pfizer hay bất kỳ bên nào liên quan đến việc tạo lập, sản xuất hay chuyển giao trang web này đều không chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại, bao gồm nhưng không giới hạn, thiệt hại trực tiếp, ngẫu nhiên, do hệ quả, gián tiếp và do bị trừng phạt phát sinh từ việc truy cập, sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web này, hoặc bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào thuộc nội dung của trang web. Giới hạn này bao gồm những thiệt hại từ hoặc đối với bất kỳ loại virus nào gây nhiễm cho thiết bị máy tính của quý khách.

 3. Bồi hoàn. Quý khách đồng ý bồi hoàn, bảo vệ và bảo đảm cho Pfizer, các cán bộ quản lý, giám đốc, nhân viên, đại lý, nhà cung cấp và các đối tác là bên thứ ba của Pfizer khỏi và đối với tất cả các tổn thất, phí tổn, thiệt hại và chi phí, bao gồm các khoản chi phí pháp lý hợp lý, do bất kỳ vi phạm nào của quý khách đối với Điều khoản Sử dụng này.

 4.  Quyền Riêng tư. Pfizer tôn trọng quyền riêng tư của người sử dụng trang web này. Vui lòng tham khảo Chính sách bảo mật thông tin cá nhân của Pfizer giải thích các quyền và trách nhiệm của người sử dụng liên quan đến thông tin được tiết lộ trên trang web này. Cụ thể, Pfizer có thể sử dụng thông tin cá nhân của quý khách để hồi đáp các yêu cầu của quý khách và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ mà quý khách yêu cầu. Pfizer cũng sử dụng thông tin của quý khách để cung cấp nội dung và dịch vụ mà chúng tôi tin rằng quý khách thấy có liên quan nhất. Thông tin cá nhân, bao gồm cả thông tin y tế sẽ được lưu giữ và duy trì trong thời gian cần thiết cho các mục đích thu thập thông tin. Thời gian này có thể kéo dài sau khi mối quan hệ giữa chúng tôi và quý vị chấm dứt, tuy nhiên chỉ trong phạm vi được pháp luật yêu cầu hoặc cho phép. Pfizer có thể thuê các công ty và cá nhân khác để thực hiện dịch vụ thay mặt chúng tôi và chúng tôi có thể hợp tác với các công ty và cá nhân khác liên quan đến các sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể (được gọi chung là “Nhà cung cấp”). Các nhà cung cấp cũng bao gồm các đối tác hợp tác xúc tiến các sản phẩm mà chúng tôi cùng nhau phát triển và/hoặc tiếp thị với các công ty khác. Một số Nhà cung cấp có thể thu thập thông tin thay mặt chúng tôi trên trang web của chúng tôi. Các bên thứ ba này có thể được cung cấp quyền truy cập vào các thông tin cá nhân cần thiết để thực hiện các chức năng của họ, nhưng không được sử dụng những thông tin này ngoài mục đích khác không phải là mục đích thay mặt cho chúng tôi và phải tuân theo các hợp đồng bảo vệ tính bảo mật của thông tin.

 5. Các Trang web và Liên kết của Bên Thứ ba. Trang web này có thể chứa liên kết hoặc các dẫn chiếu đến các trang web khác được duy trì bởi các bên thứ ba mà Pfizer không có quyền kiểm soát. Liên kết như vậy được cung cấp chỉ nhằm mục đích tiện lợi. Tương tự, trang web này có thể được truy cập từ liên kết của bên thứ ba mà Pfizer không có quyền kiểm soát. Pfizer không đưa ra các bảo đảm hoặc cam đoan dưới bất kỳ hình thức nào về tính chính xác, tính cập nhật hoặc tính hoàn thiện đối với bất kỳ thông tin nào trên các trang web đó và sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại hoặc tổn hại nào phát sinh từ nội dung hoặc thông tin đó. Việc đưa ra bất kỳ liên kết của bên thứ ba nào đều không ngụ ý một sự xác nhận hoặc đề xuất bởi Pfizer.

 6. Thông tin Y tế. Trang web này có thể chứa thông tin chung liên quan đến các điều kiện y tế và cách điều trị. Các thông tin đó được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin và không có ý nghĩa thay thế tư vấn của bác sĩ hoặc chuyên gia chăm sóc sức khoẻ được cấp phép. Bệnh nhân không nên sử dụng thông tin có trong tài liệu này để chẩn đoán vấn đề về sức khoẻ hoặc thể lực hoặc một căn bệnh. Bệnh nhân luôn luôn nên tư vấn với bác sĩ hoặc chuyên gia chăm sóc sức khoẻ để được tư vấn y tế hoặc thông tin về chẩn đoán và điều trị.

 7. Các tuyên bố hướng tới tương lai. Website này bao gồm các tuyên bố hướng tới tương lai về hiệu quả hoạt động và tài chính, kế hoạch kinh doanh và triển vọng, các sản phẩm hiện đang sản xuất và các sản phẩm đang phát triển có tính chất rủi ro và không chắc chắn của Pfizer Inc., các công ty con và công ty liên quan của Pfizer Inc. Kết quả thực tế có thể khác biệt một cách cơ bản với những kỳ vọng và dự báo được đưa ra trong những tuyên bố đó. Những rủi ro và không chắc chắn bao gồm, ngoài các vấn đề khác, sự không chắc chắn vốn có trong nghiên cứu và phát triển dược phẩm; các quyết định của các cơ quan quản lý về việc có nên hay không và khi nào chấp nhận các chỉ định và chỉ định bổ sung đối với thuốc cũng như các quyết định của họ về nhãn sản phẩm và các vấn đề khác có thể ảnh hưởng đến tính sẵn có hay tiềm năng thương mại của sản phẩm của Pfizer; phát triển cạnh tranh; khả năng tiếp thị thành công những sản phẩm mới và sản phẩm hiện có; những thách thức đối với hiệu lực và khả năng thực thi đối với bằng sáng chế của Pfizer; xu hướng của việc cắt giảm chi phí quản lý và chăm sóc sức khoẻ; luật pháp và các quy định của chính phủ ảnh hưởng đến chăm sóc sức khoẻ, bao gồm nhưng không giới hạn đối với việc tiếp cận dược phẩm, định giá và thanh toán bảo hiểm; và các điều kiện kinh tế chung, như lãi suất và biến động tỷ giá hối đoái. Pfizer không có nghĩa vụ phải cập nhật bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào do có các thông tin mới hoặc sự kiện hoặc sự phát triển trong tương lai.

 8. Thông tin Không Bảo mật. Phụ thuộc vào bất kỳ điều khoản và điều kiện áp dụng nào được nêu trong Chính sách về Quyền Riêng tư của chúng tôi, mọi thông tin liên lạc hoặc tài liệu khác mà quý khách gửi cho chúng tôi qua Internet hoặc đăng trên trang web của Pfizer bằng thư điện tử hoặc bằng cách khác, chẳng hạn như bất kỳ câu hỏi, nhận xét, góp ý hoặc hình thức tương tự được và sẽ được xem là thông tin không bảo mật và Pfizer sẽ không có bất kỳ nghĩa vụ nào đối với các thông tin như vậy. Pfizer sẽ được tự do sử dụng bất kỳ ý tưởng, khái niệm, bí quyết hay kỹ thuật nào có trong thông tin đó cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm nhưng không giới hạn, việc phát triển, sản xuất và tiếp thị sản phẩm.

 9. Nhãn hiệu. Tất cả tên sản phẩm, cho dù có hoặc không xuất hiện trong bản in lớn hoặc có biểu tượng nhãn hiệu, là các nhãn hiệu của Pfizer, các công ty con, các công ty liên quan hoặc các bên cấp phép hoặc các đối tác liên doanh, trừ khi có ghi chú khác. Việc sử dụng hoặc lạm dụng các nhãn hiệu này hoặc bất kỳ tài liệu nào khác, ngoại trừ khi được phép trong tài liệu này, bị nghiêm cấm và có thể vi phạm luật bản quyền, luật nhãn hiệu, quy định pháp luật về chống vu khống và phỉ báng, luật riêng tư và công khai, và những quy định và đạo luật về truyền thông. Xin lưu ý rằng, Pfizer tích cực và mạnh mẽ thực thi các quyền sở hữu trí tuệ của mình trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép.

 10. Bản quyền. Toàn bộ nội dung của trang web này được bảo vệ bản quyền. Bản quyền thuộc về © 2021 Pfizer Inc. Nội dung của trang web này không được sao chép, trừ các tài liệu tham khảo cá nhân phi thương mại với tất cả các thông báo về quyền tác giả hoặc các thông báo sở hữu khác được giữ lại, và sau đó không được sao chép lại, mô phỏng hoặc phân phối lại theo cách khác. Trừ khi được quy định rõ ràng ở trên, quý khách không được sao chép, hiển thị, tải xuống, phân phối, sửa đổi, sao chép, tái xuất bản hoặc truyền lại bất kỳ thông tin, văn bản hoặc tài liệu nào chứa trong trang web này hoặc bất kỳ phần thông tin dữ liệu nào nêu trên trong bất kỳ phương tiện điện tử hoặc trong bản thảo, bất kỳ sản phẩm phái sinh nào dựa trên các hình ảnh, văn bản hoặc tài liệu đó, nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Pfizer. Không có nội dung nào trong trang web này được hiểu là dẫn chiếu theo ngụ ý, ngăn chặn hoặc theo cách khác bất kỳ giấy phép hoặc quyền nào theo bất kỳ bằng sáng chế hoặc nhãn hiệu nào của Pfizer hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.

 11. Vô hiệu Khi Bị cấm. Trang web này và nội dung của trang web này dự kiến tuân thủ theo các quy định và pháp luật Việt Nam. Mặc dù thông tin trên trang này có thể được truy cập bởi người sử dụng bên ngoài Việt Nam nhưng thông tin liên quan đến sản phẩm của Pfizer chỉ dành cho người cư trú tại Việt Nam. Các quốc gia khác có thể có pháp luật, yêu cầu về quản lý và thông lệ y tế khác với Việt Nam. Trang web này liên kết đến các trang web khác do các bộ phận hoạt động và các công ty con của Pfizer duy trì, một số trong số đó nằm ngoài Việt Nam. Các trang web này có thể có thông tin chỉ phù hợp với quốc gia có nguồn gốc cụ thể đó. Pfizer bảo lưu quyền hạn chế việc cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ của mình đến bất kỳ người, vùng địa lý hoặc khu vực tài phán nào và/hoặc hạn chế số lượng hoặc bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào mà chúng tôi cung cấp. Bất kỳ đề nghị nào đối với sản phẩm hoặc dịch vụ trên trang web này đều bị xem là vô hiệu ở nơi mà đề nghị này bị cấm.

 12. Luật Điều chỉnh. Điều khoản Sử dụng và việc quý khách sử dụng trang web sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam. Bất kỳ khiếu nại hoặc thủ tục pháp lý nào liên quan đến Điều khoản Sử dụng sẽ được đưa ra tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam.

 13. Các Quy định khác. Nếu bất kỳ điều khoản nào thuộc Điều khoản Sử dụng này bị coi là không hợp pháp, vô hiệu hoặc không thể thi hành, thì điều khoản đó sẽ được tách riêng mà không ảnh hưởng đến khả năng thực thi của tất cả các quy định còn lại. Pfizer bảo lưu quyền sửa đổi hoặc xóa các tài liệu từ trang web này tại bất kỳ thời điểm nào theo quyết định của mình.

TERM OF USE

Welcome to the Pfizer website. The information provided on this site is for general informational and educational purposes only. Please read and review these Terms of Use carefully before accessing or using this website. By accessing or using this site, you acknowledge that you have read, understood and agreed to the Terms of Use. If you do not agree to the Terms of Use, you may not access or use the site.

 1. Use of Website. The information provided on this site is for general informational and educational purposes. Certain sections of this website are intended for particular audience, please consider before accessing to these contents. Your access to and use of the information contained in the website is subject to the Terms of Use. By accessing and using this website, you accept, without limitation or qualification, the Terms of Use.

 2. Content. Pfizer will use reasonable efforts to include accurate and up-to-date information on this website but makes no warranties or representations of any kind as to its accuracy, currency or completeness. You agree that access to and use of this website and the content thereof is at your own risk. Pfizer disclaims all warranties, express or implied, including warranties of merchantability or fitness for a particular purpose. Neither Pfizer nor any party involved in creating, producing or delivering this website shall be liable for any damages, including without limitation, direct, incidental, consequential, indirect or punitive damages, arising out of access to, use of or inability to use this website, or any errors or omissions in the content thereof. This limitation includes damages to, or for any viruses that infect your computer equipment.

 3. Indemnification. You agree to indemnify, defend and hold harmless Pfizer, its officers, directors, employees, agents, suppliers and third party partners from and against all losses, expenses, damages and costs, including reasonable attorneys' fees, resulting from any violation by you of these Terms of Use.

 4. Privacy. Pfizer respects the privacy of its website users. Please refer to Pfizer’s Privacy Policy that explains users' rights and responsibilities with respect to information that is disclosed on this website. In particular, Pfizer may use your personal information to respond to your inquiries and provide the products and services you request. Pfizer also use your information to deliver the content and services we believe you will find the most relevant. Personal information including health information will be stored and retained for as long as is needed for the purposes for which it was collected. This period may extend beyond our relationship with you but only insofar as is required or permitted by law. Pfizer may retain other companies and individuals to perform services on our behalf and we may collaborate with other companies and individuals with respect to particular products or services (collectively, “Providers). Providers also include our co-promote partners for products that we jointly develop and/or market with other companies. Some Providers may collect information on our behalf on our site. These third parties may be provided with access to personal information needed to perform their functions, but they may not use such information other than on our behalf and subject to contracts that protect the confidentiality of the information.

 5. Third Party Websites and Links. This website may contain links or references to other websites maintained by third parties over whom Pfizer has no control. Such links are provided merely as a convenience. Similarly, this website may be accessed from third party links over whom Pfizer has no control. Pfizer makes no warranties or representations of any kind as to the accuracy, currency, or completeness of any information contained in such websites and shall have no liability for any damages or injuries of any kind arising from such content or information. Inclusion of any third party link does not imply an endorsement or recommendation by Pfizer.

 6. Medical Information. This website may contain general information relating to various medical conditions and their treatment. Such information is provided for informational purposes only and is not meant to be a substitute for advice provided by a doctor or other qualified health care professional. Patients should not use the information contained herein for diagnosing a health or fitness problem or disease. Patients should always consult with a doctor or other health care professional for medical advice or information about diagnosis and treatment.

 7. Forward Looking Statements. This website contains forward-looking statements about Pfizer Inc., its affiliates and/or related companies’ financial and operating performance, business plans and prospects, in-line products and products in development that involve substantial risks and uncertainties. Actual results could differ materially from the expectations and projections set forth in those statements. Such risks and uncertainties include, among other things, the uncertainties inherent in pharmaceutical research and development; decisions by regulatory authorities regarding whether and when to approve drug applications and supplemental drug applications as well as their decisions regarding labeling and other matters that could affect the availability or commercial potential of Pfizer products; competitive developments; the ability to successfully market both new and existing products; challenges to the validity and enforcement of Pfizer's patents; trends toward managed care and health care cost containment; governmental laws and regulations affecting health care, including without limitation regarding pharmaceutical product access, pricing and reimbursement; and general economic conditions, such as interest rate and foreign currency exchange rate fluctuations. Pfizer assumes no obligation to update any forward-looking statements as a result of new information or future events or developments.

 8. Non-Confidential Information. Subject to any applicable terms and conditions set forth in our Privacy Policy, any communication or other material that you send to us through the Internet or post on a Pfizer website by electronic mail or otherwise, such as any questions, comments, suggestions or the like, is and will be deemed to be non-confidential and Pfizer shall have no obligation of any kind with respect to such information. Pfizer shall be free to use any ideas, concepts, know-how or techniques contained in such communication for any purpose whatsoever, including but not limited to, developing, manufacturing and marketing products.

 9. Trademarks. All product names, whether or not appearing in large print or with the trademark symbol, are trademarks of Pfizer, its affiliates, related companies or its licensors or joint venture partners, unless otherwise noted. The use or misuse of these trademarks or any other materials, except as permitted herein, is expressly prohibited and may be in violation of copyright law, trademark law, the law of slander and libel, the law of privacy and publicity, and communications regulations and statutes. Please be advised that Pfizer actively and aggressively enforces its intellectual property rights to the fullest extent of the law.

 10. Copyrights. The entire contents of this website are subject to copyright protection. Copyright © 2021 Pfizer Inc. The contents of this website may not be copied other than for non-commercial individual reference with all copyright or other proprietary notices retained, and thereafter may not be recopied, reproduced or otherwise redistributed. Except as expressly provided above, you may not otherwise copy, display, download, distribute, modify, reproduce, republish or retransmit any information, text or documents contained in this website or any portion thereof in any electronic medium or in hard copy, or create any derivative work based on such images, text or documents, without the express written consent of Pfizer. Nothing contained herein shall be construed as conferring by implication, estoppel or otherwise any license or right under any patent or trademark of Pfizer, or any third party.

 11. Void Where Prohibited. This website and its contents are intended to comply with the laws and regulations in Vietnam. Although the information on this website is accessible to users outside of Vietnam, the information pertaining to Pfizer products is intended for use only by residents of Vietnam. Other countries may have laws, regulatory requirements and medical practices that differ from those in Vietnam. This site links to other sites produced by Pfizer's various operating divisions and subsidiaries, some of which are outside Vietnam. Those sites may have information that is appropriate only to that particular originating country. Pfizer reserves the right to limit provision of its products or services to any person, geographic region or jurisdiction and/or to limit the quantities or any products or services we provide. Any offer for any product or service made on this Website is void where prohibited.

 12. Governing Laws. These Terms of Use and your use of the website shall be governed by the laws of Vietnam. Any legal action or proceeding related to these Terms of Use shall be brought to the courts in Vietnam.

 13. Miscellaneous. If any provision of these Terms of Use is held to be unlawful, void or unenforceable, then such provision shall be severable without affecting the enforceability of all remaining provisions. Pfizer reserves the right to alter or delete materials from this website at any time at its discretion.