Liên HệInvestorsCareersMediaScienceContact Us
Trang ChủVề Chúng TôiChúng Tôi Làm GìChúng Tôi Làm Gì

Hướng Đến Tương Lai

Những Đột Phá Làm Thay Đổi Cuộc Sống Của Bệnh Nhân TM

Tôn chỉ hoạt động của một công ty sẽ xác định vai trò của công ty đó trên thế giới và những công ty luôn hành động đúng theo tôn chỉ của mình sẽ thường có kết quả tốt hơn những công ty còn lại. Hướng đến tương lai, Pfizer cam kết thúc đẩy tôn chỉ của mình là “Những đột phát làm thay đổi cuộc sống của bệnh nhân” – thông qua việc tạo ra nhiều đột phá hơn cho bệnh nhân và tạo ra nhiều giá trị hơn cho những bên liên quan khác. CEO của Pfizer đã đưa ra một Tôn chỉ hoạt động Blueprint – một chiến lược bao gồm những bước đi táo bạo và những giá trị cốt lõi mà chúng tôi tin rằng sẽ cho phép 70.000 đồng nghiệp của Pfizer thực hiện lời hứa trong tôn chỉ hoạt động của mình và mở khóa sức mạnh của khoa học.

Cơ Hội Nghề NghiệpTin Tức Health Care Pro Partners Về Chúng TôiSức Khỏe Của BạnKhoa Học Của Chúng Tôi Media Pfizer Inc.Chính Sách Bảo MậtĐiều Khoản Sử DụngLiên Hệ Business to Business Bản quyền thuộc Pfizer © 2002 - 2022.