Liên HệInvestorsCareersMediaScienceContact Us
Trang ChủĐiều Khoản Sử DụngĐiều Khoản Sử Dụng

Chào mừng đến với trang web chính thức của Pfizer (“Trang Web”). Thông tin được cung cấp trên Trang Web này chỉ nhằm mục đích thông tin và giáo dục chung. Vui lòng đọc và xem xét kỹ những Điều khoản Sử dụng này trước khi truy cập hoặc sử dụng Trang Web này. Bằng việc truy cập hoặc sử dụng Trang Web này, quý khách xác nhận rằng quý khách đã đọc, hiểu và đồng ý với Điều khoản Sử dụng. Nếu quý khách không đồng ý với Điều khoản Sử dụng, quý khách không được truy cập hoặc sử dụng Trang Web này.

1.      Sử dụng Trang Web. Thông tin được cung cấp trong Trang Web này chỉ nhằm mục đích thông tin và giáo dục chung. Một số mục nhất định của Trang Web này là dành cho những đối tượng cụ thể nên quý khách vui lòng cân nhắc trước khi truy cập vào những nội dung này. Việc truy cập và sử dụng thông tin thuộc Trang Web phải tuân thủ Điều khoản Sử dụng. Bằng việc truy cập và sử dụng Trang Web này, quý khách chấp nhận, không giới hạn và không điều kiện, Điều khoản Sử dụng.

2.      Nội dung. Pfizer sẽ nỗ lực hợp lý để cung cấp thông tin chính xác và kịp thời trên Trang Web này, nhưng không đảm bảo hoặc cam đoan dưới bất kỳ hình thức nào đối với tính chính xác, tính cập nhật hay tính hoàn thiện của các thông tin trên Trang Web. Quý khách đồng ý rằng quý khách sẽ tự chịu rủi ro đối với việc truy cập, sử dụng Trang Web này và nội dung của Trang Web. Pfizer từ chối tất cả bảo đảm, cho dù rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm cả bảo đảm về khả năng tiêu thụ hoặc tính phù hợp đối với mục đích cụ thể. Pfizer hay bất kỳ bên nào liên quan đến việc tạo lập, sản xuất hay chuyển giao Trang Web này đều không chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại, bao gồm nhưng không giới hạn, thiệt hại trực tiếp, ngẫu nhiên, do hệ quả, gián tiếp và do bị trừng phạt phát sinh từ việc truy cập, sử dụng hoặc không thể sử dụng Trang Web này, hoặc bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào thuộc nội dung của Trang Web. Giới hạn này bao gồm những thiệt hại từ hoặc đối với bất kỳ loại virus nào gây nhiễm cho thiết bị máy tính của quý khách.

3.      Bồi hoàn. Quý khách đồng ý bồi hoàn, bảo vệ và bảo đảm cho Pfizer, các cán bộ quản lý, giám đốc, nhân viên, đại lý, nhà cung cấp và các đối tác là bên thứ ba của Pfizer khỏi và đối với tất cả các tổn thất, phí tổn, thiệt hại và chi phí, bao gồm các khoản chi phí pháp lý hợp lý, do bất kỳ vi phạm nào của quý khách đối với Điều khoản Sử dụng này.

4.      Quyền Riêng tư. Pfizer tôn trọng quyền riêng tư của người sử dụng Trang Web này. Vui lòng tham khảo Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân của Pfizer (tiếng Việt) hoặc Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân của Pfizer (tiếng Anh) giải thích các quyền và trách nhiệm của người sử dụng liên quan đến thông tin được tiết lộ trên Trang Web này.

5.      Các Trang web và Liên kết của Bên Thứ ba. Trang Web này có thể chứa liên kết hoặc các dẫn chiếu đến các trang web khác được duy trì bởi các bên thứ ba mà Pfizer không có quyền kiểm soát. Liên kết như vậy được cung cấp chỉ nhằm mục đích tiện lợi. Tương tự, Trang Web này có thể được truy cập từ liên kết của bên thứ ba mà Pfizer không có quyền kiểm soát. Pfizer không đưa ra các bảo đảm hoặc cam đoan dưới bất kỳ hình thức nào về tính chính xác, tính cập nhật hoặc tính hoàn thiện đối với bất kỳ thông tin nào trên các trang web của các bên thứ ba đó, bao gồm bất kỳ nền tảng truyền thông mạng xã hội hoặc ứng dụng di động nào của bên thứ ba. Việc đưa ra bất kỳ liên kết của bên thứ ba nào trên Trang Web này đều không ngụ ý một sự xác nhận hoặc đề xuất bởi Pfizer và liên kết đến Trang Web này từ một trang web khác không ngụ ý mối quan hệ giữa Pfizer và bất kỳ bên thứ ba nào. Quý khách tự chịu rủi ro khi sử dụng bất kỳ trang web hoặc nền tảng của bên thứ ba nào như vậy và sẽ chịu sự điều chỉnh của các điều khoản và chính sách của bên thứ ba đó (bao gồm cả chính sách bảo mật thông tin cá nhân của họ).
6.        Thông tin Y tế. Trang Web này có thể chứa thông tin chung liên quan đến các điều kiện y tế và cách điều trị. Các thông tin đó được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin và không có ý nghĩa thay thế tư vấn của bác sĩ hoặc chuyên gia chăm sóc sức khoẻ được cấp phép.  Bệnh nhân không nên sử dụng thông tin có trong tài liệu này để chẩn đoán vấn đề về sức khoẻ hoặc thể lực hoặc một căn bệnh. Bệnh nhân luôn luôn nên tư vấn với bác sĩ hoặc chuyên gia chăm sóc sức khoẻ để được tư vấn y tế hoặc thông tin về chẩn đoán và điều trị.

7.         Các tuyên bố hướng tới tương lai. Trang Web này bao gồm các tuyên bố hướng tới tương lai về hiệu quả hoạt động và tài chính, kế hoạch kinh doanh và triển vọng, các sản phẩm hiện đang sản xuất và các sản phẩm đang phát triển có tính chất rủi ro và không chắc chắn của Pfizer Inc., các công ty con và công ty liên quan của Pfizer Inc. Kết quả thực tế có thể khác biệt một cách cơ bản với những kỳ vọng và dự báo được đưa ra trong những tuyên bố đó. Những rủi ro và không chắc chắn bao gồm, ngoài các vấn đề khác, sự không chắc chắn vốn có trong nghiên cứu và phát triển dược phẩm; các quyết định của các cơ quan quản lý về việc có nên hay không và khi nào chấp nhận các chỉ định và chỉ định bổ sung đối với thuốc cũng như các quyết định của họ về nhãn sản phẩm và các vấn đề khác có thể ảnh hưởng đến tính sẵn có hay tiềm năng thương mại của sản phẩm của Pfizer; phát triển cạnh tranh; khả năng tiếp thị thành công những sản phẩm mới và sản phẩm hiện có; những thách thức đối với hiệu lực và khả năng thực thi đối với bằng sáng chế của Pfizer; xu hướng của việc cắt giảm chi phí quản lý và chăm sóc sức khoẻ; luật pháp và các quy định của chính phủ ảnh hưởng đến chăm sóc sức khoẻ, bao gồm nhưng không giới hạn đối với việc tiếp cận dược phẩm, định giá và thanh toán bảo hiểm; và các điều kiện kinh tế chung, như lãi suất và biến động tỷ giá hối đoái. Pfizer không có nghĩa vụ phải cập nhật bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào do có các thông tin mới hoặc sự kiện hoặc sự phát triển trong tương lai.

8.      Thông tin Không Bảo mật. Phụ thuộc vào bất kỳ điều khoản và điều kiện áp dụng nào được nêu trong Chính sách về Quyền Riêng tư của chúng tôi, mọi thông tin liên lạc hoặc tài liệu khác mà quý khách gửi cho chúng tôi qua Internet hoặc đăng trên trang web của Pfizer bằng thư điện tử hoặc bằng cách khác, chẳng hạn như bất kỳ câu hỏi, nhận xét, góp ý hoặc hình thức tương tự được và sẽ được xem là thông tin không bảo mật và Pfizer sẽ không có bất kỳ nghĩa vụ nào đối với các thông tin như vậy. Pfizer sẽ được tự do sử dụng bất kỳ ý tưởng, khái niệm, bí quyết hay kỹ thuật nào có trong thông tin đó cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm nhưng không giới hạn, việc phát triển, sản xuất và tiếp thị sản phẩm.

9.      Nhãn hiệu. Tất cả tên sản phẩm, cho dù có hoặc không xuất hiện trong bản in lớn hoặc có biểu tượng nhãn hiệu, là các nhãn hiệu của Pfizer, các công ty con, các công ty liên quan hoặc các bên cấp phép hoặc các đối tác liên doanh, trừ khi có ghi chú khác. Việc sử dụng hoặc lạm dụng các nhãn hiệu này hoặc bất kỳ tài liệu nào khác, ngoại trừ khi được phép trong tài liệu này, bị nghiêm cấm và có thể vi phạm luật bản quyền, luật nhãn hiệu, quy định pháp luật về chống vu khống và phỉ báng, luật riêng tư và công khai, và những quy định và đạo luật về truyền thông. Xin lưu ý rằng, Pfizer tích cực và mạnh mẽ thực thi các quyền sở hữu trí tuệ của mình trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép.

10.    Bản quyền. Toàn bộ nội dung của Trang Web này được bảo vệ bản quyền. Bản quyền thuộc về © 2022-2023 Pfizer Inc. Nội dung của Trang Web này không được sao chép, trừ các tài liệu tham khảo cá nhân phi thương mại với tất cả các thông báo về quyền tác giả hoặc các thông báo sở hữu khác được giữ lại, và sau đó không được sao chép lại, mô phỏng hoặc phân phối lại theo cách khác. Trừ khi được quy định rõ ràng ở trên, quý khách không được sao chép, hiển thị, tải xuống, phân phối, sửa đổi, sao chép, tái xuất bản hoặc truyền lại bất kỳ thông tin, văn bản hoặc tài liệu nào chứa trong Trang Web này hoặc bất kỳ phần thông tin dữ liệu nào nêu trên trong bất kỳ phương tiện điện tử hoặc trong bản thảo, bất kỳ sản phẩm phái sinh nào dựa trên các hình ảnh, văn bản hoặc tài liệu đó, nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Pfizer. Không có nội dung nào trong Trang Web này được hiểu là dẫn chiếu theo ngụ ý, ngăn chặn hoặc theo cách khác bất kỳ giấy phép hoặc quyền nào theo bất kỳ bằng sáng chế hoặc nhãn hiệu nào của Pfizer hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.            

11.    Vô hiệu Khi Bị cấm. Trang Web này và nội dung của Trang Web này dự kiến tuân thủ theo các quy định và pháp luật Việt Nam. Mặc dù thông tin trên trang này có thể được truy cập bởi người sử dụng bên ngoài Việt Nam nhưng thông tin liên quan đến sản phẩm của Pfizer chỉ dành cho người cư trú tại Việt Nam. Các quốc gia khác có thể có pháp luật, yêu cầu về quản lý và thông lệ y tế khác với Việt Nam. Trang Web này liên kết đến các trang web khác do các bộ phận hoạt động và các công ty con của Pfizer duy trì, một số trong số đó nằm ngoài Việt Nam. Các trang web này có thể có thông tin chỉ phù hợp với quốc gia có nguồn gốc cụ thể đó. Pfizer bảo lưu quyền hạn chế việc cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ của mình đến bất kỳ người, vùng địa lý hoặc khu vực tài phán nào và/hoặc hạn chế số lượng hoặc bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào mà chúng tôi cung cấp. Bất kỳ đề nghị nào đối với sản phẩm hoặc dịch vụ trên Trang Web này đều bị xem là vô hiệu ở nơi mà đề nghị này bị cấm.

12.    Luật Điều chỉnh. Điều khoản Sử dụng và việc quý khách sử dụng Trang Web sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam. Bất kỳ khiếu nại hoặc thủ tục pháp lý nào liên quan đến Điều khoản Sử dụng sẽ được đưa ra tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam.

13.    Các Quy định khác. Nếu bất kỳ điều khoản nào thuộc Điều khoản Sử dụng này bị coi là không hợp pháp, vô hiệu hoặc không thể thi hành, thì điều khoản đó sẽ được tách riêng mà không ảnh hưởng đến khả năng thực thi của tất cả các quy định còn lại. Pfizer bảo lưu quyền sửa đổi hoặc xóa các tài liệu từ Trang Web này tại bất kỳ thời điểm nào theo quyết định của mình.
 

Cơ Hội Nghề NghiệpTin Tức Health Care Pro Partners Về Chúng TôiSức Khỏe Của BạnKhoa Học Của Chúng Tôi Media Pfizer Inc.Chính Sách Bảo MậtĐiều Khoản Sử DụngLiên Hệ Business to Business Bản quyền thuộc Pfizer © 2002 - 2022.