Liên HệInvestorsCareersMediaScienceContact Us
Trang ChủChính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá NhânChính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân

Có hiệu lực từ ngày: 25 tháng 7 năm 2023

Pfizer tôn trọng quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu cá nhân. Chính Sách Bảo Mật Dữ Liệu Cá Nhân này mô tả các dữ liệu cá nhân về quý vị được Pfizer thu thập thông qua trang thông tin điện tử/ứng dụng di động mà quý vị kết nối (“Trang Thông Tin Điện Tử”); cách thức chúng tôi sử dụng thông tin đó; cách thức chúng tôi bảo vệ thông tin; và các lựa chọn mà quý vị có thể đưa ra đối với dữ liệu cá nhân của mình.  
Khi chúng tôi nói đến bản thân mình với tư cách là “chúng tôi” hoặc “Pfizer”, có nghĩa là chúng tôi đề cập đến Công ty TNHH Pfizer (Việt Nam); Văn phòng Đại diện của Pfizer (Thailand) Limited tại Thành phố Hồ Chí Minh; Pfizer (Thailand) Limited và các Công Ty Liên Kết của Công ty TNHH Pfizer (Việt Nam) tại từng thời điểm khác nhau (“Công Ty Liên Kết”). Công Ty Liên Kết ở đây có nghĩa là bất kỳ tổ chức nào kiểm soát, được kiểm soát bởi, hoặc cùng chịu sự kiểm soát chung của Pfizer. Vì mục đích của định nghĩa này, một tổ chức được xem là kiểm soát một tổ chức khác nếu tổ chức đó sở hữu hoặc kiểm soát, trực tiếp hoặc gián tiếp, hơn năm mươi phần trăm (50%) vốn chủ sở hữu có quyền biểu quyết hoặc tài sản của tổ chức khác (hoặc quyền sở hữu tương đương khác đối với tổ chức không phải là công ty) hoặc quyền bổ nhiệm đa số thành viên hội đồng quản trị/ ban giám đốc của tổ chức khác (hoặc cơ quan giám sát tương đương khác đối với tổ chức không phải là công ty)). 
Bằng việc tiếp tục sử dụng Trang Thông Tin Điện Tử và/hoặc cung cấp dữ liệu cá nhân cho chúng tôi và đánh dấu vào ô đồng ý trong mẫu đăng ký, tùy từng trường hợp, quý vị đồng ý và chấp thuận cho Pfizer và các đại diện và bên ký hợp đồng được ủy quyền của Pfizer, cho dù ở trong hay bên ngoài lãnh thổ Việt Nam thu thập, sử dụng, lưu giữ, xử lý, chuyển, chia sẻ hoặc xử lý bằng hình thức khác dữ liệu cá nhân của quý vị theo quy định của Chính Sách Bảo Mật Dữ Liệu Cá Nhân này.  Hoạt động truy cập và sử dụng Trang Thông Tin Điện Tử của quý vị chịu sự điều chỉnh của các quy định trong Chính Sách Bảo Mật Dữ Liệu Cá Nhân này và các Điều Khoản Sử Dụng của chúng tôi được cập nhật tại từng thời điểm khác nhau.
Quý vị có thể lựa chọn không cung cấp dữ liệu cá nhân cho chúng tôi, tuy nhiên, điều này có thể dẫn đến việc chúng tôi không thể cung cấp cho quý vị một số thông tin, sản phẩm và dịch vụ nhất định.
Trang Thông Tin Điện Tử của chúng tôi có thể dẫn liên kết tới các trang thông tin điện tử, nội dung và dịch vụ của bên thứ ba không thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát của Pfizer. Pfizer không chịu trách nhiệm về cách thức các trang thông tin điện tử này hoạt động cũng như xử lý dữ liệu cá nhân của quý vị, do đó, chúng tôi khuyến nghị quý vị nên đọc kỹ các chính sách bảo mật dữ liệu cá nhân và các điều khoản liên quan tới các trang thông tin điện tử của bên thứ ba này.
Chính Sách Bảo Mật Dữ Liệu Cá Nhân của chúng tôi bao gồm các mục sau đây. Để truy cập ngay lập tức vào một mục cụ thể, vui lòng nhắp chuột vào tiêu đề thư mục.


>    Các thông tin sẽ được chúng tôi thu thập và sử dụng
>    Cách thức chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân
>    Cách thức chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân của quý vị
>    Cookie và các công cụ khác
>    Thông tin quảng bá trực tuyến 
>    Các chính sách bảo mật
>    Các lựa chọn bảo mật dữ liệu cá nhân, các cập nhật và các quyền khác của quý vị
>    Chuyển dữ liệu sang quốc gia khác
>    Xử lý dữ liệu cá nhân của trẻ em
>    Xử lý dữ liệu cá nhân của người bị tuyên bố mất tích, chết
>    Liên hệ với chúng tôi
>    Các cập nhật đối với Chính Sách Bảo Mật Dữ Liệu Cá Nhân của chúng tôi

Các Thông Tin Sẽ Được Chúng Tôi Thu Thập Và Sử Dụng

Thông Tin Chúng Tôi Thu Thập Trực Tiếp Từ Quý Vị. Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân được quý vị lựa chọn cung cấp, như thông qua các đăng ký, ứng dụng và khảo sát và liên quan tới các câu hỏi/yêu cầu của quý vị. Ví dụ, quý vị có thể lựa chọn cung cấp tên, thông tin liên hệ, hình ảnh, thông tin y tế, bảo hiểm và/hoặc thông tin tài chính của quý vị liên quan tới một chương trình khuyến mại, chương trình trợ giúp hoặc hỗ trợ bệnh nhân hoặc thử nghiệm lâm sàng. Người dùng có thể lựa chọn cung cấp thông tin liên quan tới chuyên môn và các tổ chức chuyên môn của mình. Ngoài ra, tùy thuộc vào từng hoạt động, chương trình mà quý vị tương tác với chúng tôi, chúng tôi cũng có thể thu thập một số dữ liệu cá nhân nhạy cảm của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin về tình trạng sức khỏe, thông tin về tài khoản tín dụng.

Thông Tin Chúng Tôi Thu Thập Tự Động. Chúng tôi tự động thu thập thông tin khi quý vị sử dụng Trang Thông Tin Điện Tử của chúng tôi, chẳng hạn như loại trình duyệt và hệ điều hành của quý vị, các trang web mà quý vị truy cập, liên kết quý vị nhấp vào, địa chỉ IP của quý vị, khoảng thời gian quý vị truy cập Trang Thông Tin Điện Tử của chúng tôi, và URL, hoặc trang web dẫn bạn đến Trang Thông Tin Điện Tử của chúng tôi. Xin vui lòng tham khảo thêm thông tại mục Cookie và các công cụ khác.

Thông Tin Chúng Tôi Thu Thập Từ Các Nguồn Khác. Trong phạm vi cho phép của quý vị và/hoặc trong phạm vi pháp luật sở tại yêu cầu hoặc cho phép, tại từng thời điểm, chúng tôi có thể sử dụng hoặc bổ sung thêm vào dữ liệu cá nhân mà chúng tôi có được về quý vị từ các thông tin mà chúng tôi nhận được từ các nguồn khác, ví dụ như nguồn thông tin công cộng, các nền tảng truyền thông mạng xã hội và các bên thứ ba, theo quy định của Chính Sách Bảo Mật Dữ Liệu Cá Nhân này. Ví dụ, chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bên thứ ba để xác nhận thông tin liên hệ hoặc thông tin tài chính, xác nhận quyền sử dụng của người dùng hoặc để hiểu rõ hơn về sở thích của quý vị thông qua liên kết các thông tin về nhóm khách hàng với các thông tin quý vị đã cung cấp.

Nếu quý vị gửi bất kỳ dữ liệu cá nhân nào liên quan đến người khác cho chúng tôi, quý vị đảm bảo rằng quý vị đã thông báo cho họ biết nội dung chi tiết của Chính Sách Bảo Mật Dữ Liệu Cá Nhân này và có được chấp thuận trước của họ, nếu cần thiết, hoặc áp dụng căn cứ pháp lý khác để đảm bảo chúng tôi có thể sử dụng thông tin mà quý vị cung cấp theo Chính Sách Bảo Mật Dữ Liệu Cá Nhân này.

Cách Thức Chúng Tôi Sử Dụng Thông Tin Cá Nhân
Trong phạm vi cho phép của quý vị và/hoặc trong phạm vi pháp luật sở tại yêu cầu hoặc cho phép, chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của quý vị theo các cách thức sau đây phục vụ cho mục đích kinh doanh của chúng tôi:

ĐỂ PHỤC VỤ QUÝ VỊ
Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của quý vị để trả lời các câu hỏi/yêu cầu của quý vị và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ mà quý vị yêu cầu theo quy định pháp luật của nước sở tại.  Khi quý vị hồi đáp một đề nghị cung cấp thông tin về hoạt động quảng bá hoặc dịch vụ, trong phạm vi tối đa pháp luật sở tại cho phép, chúng tôi sẽ cung cấp các tài liệu cụ thể mà quý vị yêu cầu cũng như các bản tin, bài báo, cảnh báo, thông báo, thư mời và thông tin khác về các hoạt động của chúng tôi, thương hiệu, chủ đề về sức khỏe cũng như tình trạng bệnh liên quan. Chúng tôi cũng sử dụng thông tin của quý vị để gửi các nội dung và dịch vụ mà chúng tôi cho rằng quý vị thấy có liên quan hơn cả. Ví dụ, một người dùng là nữ giới có thể nhận thông tin về các căn bệnh liên quan đến phụ nữ trong khi người dùng là nam giới có thể không nhận được thông tin này; người bị bệnh viêm khớp có thể nhận được thông tin liên quan tới các liệu pháp điều trị bệnh viêm khớp mới. Ngoài ra, chúng tôi có thể sử dụng các dấu hiệu nhận biết cá nhân để nhận dạng quý vị khi quý vị truy cập vào Trang Thông Tin Điện Tử thông qua một liên kết ngoài như liên kết hiển thị trên trang thông tin điện tử của bên thứ ba hoặc trong thư điện tử đã được Pfizer gửi cho quý vị.  Xin vui lòng tham khảo thêm thông tin tại mục Cookie và các công cụ khác dưới đây. Chúng tôi cũng sẽ sử dụng thông tin của quý vị để cung cấp dịch vụ chăm sóc và hỗ trợ khách hàng.


ĐỂ PHỤC VỤ CÁC BÊN THỨ BA MÀ QUÝ VỊ YÊU CẦU
Trang Thông Tin Điện Tử của chúng tôi có thể cung cấp nhiều công cụ và tính năng khác nhau, một vài trong số đó do Pfizer cung cấp trong khi các số khác được cung cấp bởi các bên thứ ba. Ví dụ, Pfizer có thể cung cấp tính năng trên Trang Thông Tin Điện Tử cho phép quý vị chuyển và chia sẻ một số nội dung với bạn bè hoặc đồng nghiệp. Ngoài ra, Trang Thông Tin Điện Tử cũng có thể cho phép bên thứ ba chia sẻ tính năng như các widget/công cụ/nút bấm trên mạng xã hội của họ. Nếu quý vị lựa chọn sử dụng tính năng chia sẻ của Pfizer để giới thiệu cho người nào đó về các nội dung, hoạt động hoặc dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin của quý vị cũng như thông tin của người được quý vị chia sẻ để gửi nội dung hoặc liên kết mà quý vị yêu cầu.

Ngoài ra, chúng tôi có thể cho phép truy cập tính năng chia sẻ của bên thứ ba, bao gồm các widget/công cụ/nút bấm trên mạng xã hội. Nếu bạn sử dụng tính năng đó, hoạt động sử dụng đó sẽ phụ thuộc vào chính sách bảo mật thông tin và các điều khoản của bên thứ ba. Liên quan tới các liên kết tới các trang thông tin điện tử/nội dung/dịch vụ không phải của Pfizer, chúng tôi khuyến cáo quý vị nên đọc kỹ các chính sách bảo mật dữ liệu cá nhân và các điều khoản liên quan các trang thông tin điện tử/nội dung/dịch vụ của bên thứ ba.

ĐỂ XÁC NHẬN KHẢ NĂNG TRUY CẬP/SỬ DỤNG MỘT SỐ SẢN PHẨM, DỊCH VỤ VÀ THÔNG TIN CỦA QUÝ VỊ
Một số sản phẩm, dịch vụ và thông tin do chúng tôi cung cấp chỉ có thể phù hợp/truy cập được bởi những người dùng đáp ứng một số điều kiện hoặc tiêu chuẩn khác. Trong trường hợp đó, chúng tôi có thể kiểm tra xem quý vị có đáp ứng các tiêu chuẩn này hay không. Ví dụ, một số thông tin liên quan đến sản phẩm của chúng tôi chỉ dành cho và có thể truy cập được bởi các cán bộ y tế được cấp phép và chúng tôi có thể sử dụng thông tin được chúng tôi thu thập trực tiếp của quý vị và từ các nguồn bên ngoài để xác nhận việc quý vị được phép và đủ điều kiện để xem các thông tin đó.

THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT
Trong một số dịp nhất định, Pfizer có thể cung cấp các chương trình đặc biệt, các hoạt động, thử nghiệm lâm sàng, sự kiện hoặc các hoạt động quảng bá thông qua Trang Thông Tin Điện Tử hoặc các liên kết trên Trang Thông Tin Điện Tử (“các Chương Trình Đặc Biệt”) trong đó bao gồm các điều khoản cụ thể, thông báo về bảo mật dữ liệu cá nhân và/hoặc các mẫu chấp thuận giải thích cách thức xử lý dữ liệu cá nhân được quý vị cung cấp liên quan tới Chương Trình Đặc Biệt (“các Điều Khoản Của Chương Trình Đặc Biệt”).  Pfizer sẽ áp dụng các Điều Khoản Của Chương Trình Đặc Biệt này đối với dữ liệu cá nhân của quý vị.  Một số Chương Trình Đặc Biệt có thể đòi hỏi phải chia sẻ thông tin với bên thứ ba và Pfizer sẽ thông báo cho quý vị về điều này cũng như xin chấp thuận của quý vị. Quý vị sẽ có cơ hội đồng ý hoặc lựa chọn không chia sẻ thông tin của quý vị với bên thứ ba đó. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, việc chia sẻ thông tin với bên thứ ba là điều kiện cần thiết để có thể tham gia một Chương Trình Đặc Biệt cụ thể. Nếu quý vị đồng ý/lựa chọn chia sẻ, chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin của quý vị với bên thứ ba; và dữ liệu cá nhân do quý vị cung cấp có thể được bên thứ ba sử dụng theo các Điều Khoản Của Chương Trình Đặc Biệt và trừ khi các Điều Khoản Của Chương Trình Đặc Biệt có quy định khác, cho các mục đích của bên thứ ba phù hợp với các chính sách/điều khoản của họ. Chúng tôi đặc biệt khuyến nghị quý vị nên xem xét cả các Điều Khoản Của Chương Trình Đặc Biệt và các chính sách/điều khoản của bên thứ ba liên quan trước khi tham gia chương trình.


ĐỂ CẢI TIẾN CÁC SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ CŨNG NHƯ BẢO VỆ BỆNH NHÂN VÀ NGƯỜI TIÊU DÙNG
Chúng tôi sử dụng thông tin do quý vị cung cấp để hiểu rõ hơn về cách thức các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi ảnh hưởng tới quý vị cũng như những người mà quý vị quan tâm, tìm kiếm và để phản hồi các quan ngại, để ngăn ngừa gian lận, an ninh công cộng và an toàn lao động, tiến hành điều tra các sự cố, đồng thời tiếp tục phát triển và cải tiến các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Ví dụ, quý vị có thể được mời tham gia một cuộc khảo sát liên quan tới các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi hoặc liên quan tới tương tác và trải nghiệm của quý vị đối với các sản phẩm, dịch vụ, chương trình, hoạt động của chúng tôi hoặc tham gia các chương trình hoặc nhóm chuyên gia khác nhau. Ngoài ra, chúng tôi sử dụng thông tin do quý vị cung cấp để tuân thủ các nghĩa vụ giám sát và báo cáo của chúng tôi theo quy định của pháp luật, bao gồm các nghĩa vụ liên quan tới phòng chống tham nhũng và tuân thủ, các biến cố bất lợi, các khiếu nại về chất lượng sản phẩm, sự an toàn của bệnh nhân và/hoặc các lợi ích quan trọng khác (như ngăn ngừa hoặc ngăn chặn đe dọa đến tính mạng, thân thể hoặc sức khỏe) của bất kỳ người nào.

ĐỂ XÁC ĐỊNH NGƯỜI ĐƯỢC HƯỞNG LỢI/KHUYÊN DÙNG CÁC SẢN PHẨM/DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI
Tại từng thời điểm, trong khuôn khổ pháp luật hiện hành của nước sở tại cho phép, chúng tôi tìm kiếm những người được hưởng lợi hoặc khuyên dùng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

ĐỂ CẢI TIẾN VÀ THAM KHẢO NỘI BỘ
Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của quý vị để cải tiến Trang Thông Tin Điện Tử và tham khảo nội bộ.
Cần phải lưu ý rằng không có bất kỳ thông tin nào được đăng tải trên Trang Thông Tin Điện Tử là nhằm mục đích thay thế cho các đánh giá/quyết định lâm sàng của các cán bộ y tế. Quý vị cần kiểm tra và xác minh các nội dung và thông tin được cung cấp thông qua Trang Thông Tin Điện Tử từ các nguồn độc lập và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc sử dụng các nội dung và thông tin này dưới bất kỳ hình thức nào.

ĐỂ BẢO VỆ/TUÂN THỦ PHÁP LUẬT
Chúng tôi có quyền thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của quý vị theo quy định của pháp luật khi việc thu thập và/hoặc sử dụng đó là cần thiết để tuân thủ và thực hiện các yêu cầu của cơ quan quản lý, thủ tục tố tụng, lệnh của tòa án hoặc thủ tục pháp lý được tiến hành đối với chúng tôi hoặc để bảo vệ sự an toàn, các quyền hoặc tài sản của các khách hàng của chúng tôi, công chúng hoặc Pfizer.

ĐỂ PHỤC VỤ CÁC LỢI ÍCH HỢP PHÁP
Trong phạm vi cho phép của quý vị hoặc theo các quy định hiện hành của pháp luật sở tại, chúng tôi có thể thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của quý vị vì các lợi ích hợp pháp của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc chuyển dữ liệu cá nhân của quý vị trong phạm vi các công ty và đơn vị thuộc Tập đoàn Pfizer, phòng tránh gian lận, vi phạm bảo mật dữ liệu hoặc tấn công mạng, nâng cao trải nghiệm của khách hàng và/hoặc cho các mục đích  tố tụng.

ĐỂ PHỤC VỤ CÁC LỢI ÍCH CỦA CÔNG CHÚNG
Chúng tôi có thể thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của quý vị vì lợi ích của công chúng, bao gồm nhưng không giới hạn ở phục vụ cho nghiên cứu hoặc thực hiện thống kê vì lợi ích của công chúng, theo đó dữ liệu cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và được sử dụng để thực hiện (các) nhiệm vụ khác của chúng tôi vì lợi ích của công chúng.

ĐỂ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG CỦA CHÚNG TÔI VỚI QUÝ VỊ
Chúng tôi có thể thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của quý vị nếu điều đó là cần thiết để thực hiện hợp đồng giữa chúng tôi và quý vị hoặc để thực hiện yêu cầu của quý vị trước khi ký kết hợp đồng với chúng tôi.

Ở DẠNG TỔNG HỢP HOẶC KHỬ NHẬN DẠNG
Chúng tôi có thể tổng hợp và/hoặc khử nhận dạng thông tin về khách truy cập vào Trang Thông Tin Điện Tử của chúng tôi và sử dụng thông tin đó cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm các hoạt động cải tiến và phát triển sản phẩm và dịch vụ. Trong phạm vi chúng tôi khử nhận dạng bất kỳ dữ liệu nào dựa trên dữ liệu cá nhân ban đầu, chúng tôi sẽ chỉ duy trì và sử dụng thông tin đó ở dạng khử  nhận dạng và sẽ không nhận dạng lại thông tin.

 CÁCH THỨC CHÚNG TÔI CHIA SẺ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA QUÝ VỊ
Trong phạm vi cho phép của quý vị bằng việc truy cập vào Trang Thông Tin Điện Tử của chúng tôi và/hoặc trong phạm vi pháp luật sở tại yêu cầu hoặc cho phép, Pfizer có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của quý vị cho mục đích kinh doanh của chúng tôi theo cách thức như sau:

TRONG TẬP ĐOÀN CỦA CHÚNG TÔI
Pfizer Inc., Công ty TNHH Pfizer (Việt Nam) và các Công Ty Liên Kết có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của quý vị giữa các bên với nhau vì các mục đích được nêu trong Chính sách Bảo Mật Dữ Liệu Cá Nhân này.

LIÊN QUAN TỚI VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH:
Trong trường hợp chúng tôi bán hoặc chuyển nhượng một đơn vị/bộ phận kinh doanh (ví dụ, một công ty con) hoặc một tài sản (ví dụ, trang thông tin điện tử hoặc ứng dụng) cho một công ty khác (bao gồm liên quan đến phá sản hoặc các thủ tục tương tự), chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của quý vị với công ty đó và yêu cầu công ty đó sử dụng và bảo mật dữ liệu cá nhân của quý vị phù hợp với Chính Sách Bảo Mật Dữ Liệu Cá Nhân này. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của quý vị cho các công ty trước đây thuộc toàn bộ hoặc một phần Pfizer Inc. và tập đoàn Pfizer mà chúng tôi cung cấp dịch vụ trong giai đoạn chuyển tiếp sau khi chia tách, sáp nhập.

VỚI CÁC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VÀ ĐỐI TÁC KINH DOANH:
Chúng tôi có thể thuê các công ty và cá nhân khác thay mặt chúng tôi thực hiện các dịch vụ và chúng tôi có thể hợp tác với các công ty và cá nhân khác liên quan tới các sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể (sau đây gọi chung là “các Nhà Cung Cấp”). Các bên thứ ba này có thể được cung cấp quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân cần thiết để thực hiện các chức năng của họ, nhưng không được sử dụng thông tin đó ngoài mục đích đại diện cho chúng tôi hoặc tuân theo các hợp đồng bảo vệ tính bảo mật của thông tin. Ví dụ về các Nhà Cung Cấp bao gồm các công ty phân tích dữ liệu, các công ty xử lý thẻ tín dụng, các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc và hỗ trợ khách hàng, các bên cung ứng dịch vụ thư điện tử và tin nhắn ngắn (SMS), các công ty phân tích dữ liệu, các công ty cho thuê và phát triển trang thông tin điện tử và các công ty cung cấp dịch vụ hoàn tất đơn hàng. Các Nhà Cung Cấp cũng bao gồm các đối tác đồng phát triển các sản phẩm được chúng tôi phát triển và/hoặc đưa ra thị trường cùng với các công ty khác. Một số Nhà Cung Cấp có thể thay mặt chúng tôi thu thập thông tin trên Trang Thông Tin Điện Tử của chúng tôi.  Các bên thứ ba này có thể được cấp quyền truy cập dữ liệu cá nhân cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ của mình, tuy nhiên họ không được sử dụng các thông tin này ngoại trừ để đại diện cho chúng tôi và phụ thuộc vào các thỏa thuận bảo mật thông tin. Ngoài ra, như đã trình bày ở trên, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với các bên thứ ba theo các Điều Khoản Của Chương Trình Đặc Biệt trừ khi quý vị lựa chọn không chia sẻ/không chấp thuận.

ĐỂ BẢO VỆ/TUÂN THỦ PHÁP LUẬT:
Chúng tôi có quyền tiết lộ dữ liệu cá nhân của quý vị theo quy định của pháp luật khi chúng tôi tin rằng việc tiết lộ đó là cần thiết hoặc phù hợp để tuân thủ và thực hiện các yêu cầu của cơ quan quản lý, thủ tục tố tụng, lệnh của tòa án, yêu cầu của cơ quan nhà nước hoặc thủ tục pháp lý được tiến hành đối với chúng tôi hoặc để bảo vệ sự an toàn, các quyền hoặc tài sản của các khách hàng của chúng tôi, công chúng, Pfizer hoặc của các chủ thể khác.

ĐỂ PHỤC VỤ CÁC LỢI ÍCH HỢP PHÁP:
Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của quý vị vì các lợi ích hợp pháp của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở chuyển dữ liệu cá nhân của quý vị trong phạm vi các công ty và đơn vị thuộc Tập đoàn Pfizer, phòng tránh gian lận, vi phạm bảo mật dữ liệu hoặc tấn công mạng, nâng cao trải nghiệm của khách hàng và/hoặc cho các mục đích kiện tụng.

ĐỂ PHỤC VỤ CÁC LỢI ÍCH CỦA CÔNG CHÚNG:
Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của quý vị để thực hiện (các) nhiệm vụ của chúng tôi vì lợi ích của công chúng.

ĐỂ PHỤC VỤ CÁC LỢI ÍCH QUAN TRỌNG:
Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của quý vị vì các lợi ích quan trọng, bao gồm nhưng không giới hạn ở ngăn ngừa hoặc ngăn chặn hành vi có nguy cơ đe dọa đến tính mạng, thân thể hoặc sức khỏe của bất kỳ người nào.

ĐỂ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG CỦA CHÚNG TÔI VỚI QUÝ VỊ:
Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của quý vị nếu điều đó là cần thiết để thực hiện hợp đồng giữa chúng tôi và quý vị hoặc để thực hiện yêu cầu của quý vị trước khi ký kết hợp đồng với chúng tôi.

Ở DẠNG TỔNG HỢP HOẶC KHỬ NHẬN DẠNG
Pfizer cũng có thể chia sẻ thông tin tổng hợp hoặc khử nhận dạng dưới dạng không thể xác định được cá nhân cụ thể cho các bên thứ ba cho bất kỳ mục đích nào được pháp luật cho phép.

Cookie Và Các Công Cụ Khác
Pfizer và các đối tác kinh doanh của mình thu thập thông tin về quý vị thông qua việc sử dụng các cookie, điểm ảnh theo dõi và các công nghệ khác (sau đây được gọi chung là “các Công Cụ”).  Chúng tôi sử dụng những thông tin này để hiểu rõ hơn, tùy chỉnh và nâng cao trải nghiệm của người dùng đối với các trang web của chúng tôi, các dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi cũng như quản lý hoạt động quảng bá của chúng tôi. Ví dụ, chúng tôi sử dụng các dịch vụ phân tích trang thông tin điện tử sử dụng các Công Cụ để giúp chúng tôi hiểu được cách thức người dùng truy cập và duyệt Trang Thông Tin Điện Tử của chúng tôi, như cách thức và thời gian người dùng truy cập vào các trang trên một trang thông tin điện tử và số lượng người dùng.  Chúng tôi có thể mang đến cho người dùng trải nghiệm được tùy chỉnh theo sở thích và có liên quan hơn trên Trang Thông Tin Điện Tử của chúng tôi sử dụng các Công Cụ này thông qua việc gửi nội dung và tính năng dựa trên sở thích và sự quan tâm của quý vị. Nếu quý vị đã cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân của mình như thông qua hình thức đăng ký hoặc yêu cầu cung cấp các tài liệu nhất định, chúng tôi có thể kết hợp dữ liệu cá nhân này với thông tin thu thập được thông qua các Công Cụ. Điều này cho phép chúng tôi cung cấp thêm tính năng và mức độ cá nhân hóa nâng cao trên Trang Thông Tin Điện Tử.

Trình duyệt web của quý vị có thể được cài đặt để cho phép quý vị kiểm soát việc quý vị sẽ chấp nhận các cookie, từ chối các cookie hoặc để thông báo cho quý vị mỗi lần một cookie được gửi đến trình duyệt của quý vị. Nếu trình duyệt của quý vị được cài đặt để từ chối các cookie, các trang thông tin điện tử cho phép sử dụng cookie sẽ không nhận ra quý vị khi quý vị quay lại trang thông tin điện tử đó và một số tính năng của trang thông tin điện tử có thể không sử dụng được.  Mục Trợ giúp trên trình duyệt của quý vị có thể cho quý vị biết cách thức ngăn không cho trình duyệt của quý vị chấp nhận các cookie. Để biết thêm thông tin về các cookies, xin vui lòng truy cập www.aboutcookies.org.

QUẢNG BÁ TRỰC TUYẾN:
Trong quá trình truy cập vào Trang Thông Tin Điện Tử của chúng tôi, quý vị có thể trải nghiệm một số nội dung, hình ảnh quảng bá trực tuyến.
Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến vấn đề này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại:+84 28 3622 4000.

Các Chính Sách Bảo Mật
Chúng tôi sử dụng các biện pháp kỹ thuật, hành chính và các biện pháp mang tính thủ tục nhằm đảm bảo tính bảo mật, an toàn, tuân thủ pháp luật, hạn chế các hậu quả, thiệt hại không mong muốn có khả năng xảy ra (bao gồm nhưng không giới hạn: truy cập trái phép dữ liệu cá nhân, rò rỉ dữ liệu cá nhân hoặc xử lý dữ liệu cá nhân không phù hợp gây tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của quý vị). Tuy nhiên, trên thực tế có thể có rủi ro là những biện pháp này không thể đảm bảo 100% rằng các dữ liệu cá nhân và thông tin khác của quý vị sẽ không bị đánh cắp, mất mát, truy cập hoặc sử dụng trái phép và chúng tôi không đưa ra bất kỳ cam đoan nào về tính hợp lý, tính hiệu quả hoặc tính phù hợp của các biện pháp được chúng tôi sử dụng để bảo vệ các thông tin này. Người dùng phải có trách nhiệm bảo mật các mật khẩu của mình. Nếu quý vị có lý do để tin rằng các tương tác giữa quý vị và chúng tôi không còn an toàn (ví dụ, nếu quý vị cảm thấy rằng sự an toàn của bất kỳ tài khoản nào của quý vị với chúng tôi tiềm ẩn rủi ro), xin vui lòng thông báo cho chúng tôi ngay lập tức theo số điện thoại: +84 28 3622 4000.

Dữ liệu cá nhân, bao gồm cả thông tin y tế sẽ được lưu giữ và duy trì trong thời gian cần thiết cho các mục đích thu thập thông tin để đáp ứng lợi ích của Tập đoàn Pfizer và/hoặc của quý vị, hoặc khi pháp luật và/hoặc các chính sách có liên quan của Tập đoàn Pfizer quy định, hoặc trong khoảng thời gian khác mà các mục đích cho việc thu thập dữ liệu cá nhân của quý vị vẫn còn hiệu lực hoặc cho đến khi quý vị rút lại sự đồng ý hoặc trong thời hạn do pháp luật yêu cầu hoặc cho phép. Thời gian này có thể kéo dài sau khi mối quan hệ giữa chúng tôi và quý vị chấm dứt, tuy nhiên chỉ trong phạm vi được pháp luật yêu cầu hoặc cho phép.
 
Các Lựa Chọn Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân, Các Cập Nhật Và Các Quyền Khác Của Quý Vị
Quý vị luôn có quyền yêu cầu truy cập và/hoặc cập nhật dữ liệu cá nhân cũng như các sở thích của quý vị.  Các thông báo hạn chế có thể cần thiết để cho phép quý vị tham gia vào một chương trình hoặc dịch vụ cụ thể. Các chương trình và dịch vụ khác nhau có thể cung cấp các số điện thoại, liên kết hoặc ứng dụng quản lý tùy chọn khác nhau cho phép quý vị thông báo cho chúng tôi các cập nhật và lựa chọn của quý vị, bao gồm lựa chọn không nhận các thông báo cụ thể. Các tùy chọn về hình thức liên lạc này thường có sẵn trên Trang Thông Tin Điện Tử của chúng tôi hoặc trong các thư điện tử hoặc tin nhắn được chúng tôi gửi cho quý vị, tuy nhiên, tại bất kỳ thời điểm nào, quý vị có thể liên hệ với nhân viên của chúng tôi để được trợ giúp theo thông tin liên hệ được cung cấp bên dưới nếu quý vị gặp bất kỳ khó khăn nào trong việc tìm kiếm các công cụ này hoặc cập nhật thông tin hoặc sở thích của quý vị.
Chúng tôi sẽ lưu giữ (và quý vị có thể yêu cầu chúng tôi lưu giữ) dữ liệu cá nhân của quý vị trong điều kiện chính xác, cập nhật, hoàn chỉnh và không bị sai lệch.
Quý vị có các quyền sau đây:

 • Quyền được biết về hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân của mình;
 • Quyền đồng ý hoặc không đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của mình;
 • Quyền truy cập để xem, chỉnh sửa hoặc yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình;
 • Quyền rút lại sự đồng ý của mình;
 • Quyền yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của mình;
 • Quyền yêu cầu hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân của mình;
 • Quyền yêu cầu cung cấp cho bản thân dữ liệu cá nhân của mình;
 • Quyền phản đối xử lý dữ liệu cá nhân của mình nhằm ngăn chặn hoặc hạn chế tiết lộ dữ liệu cá nhân hoặc sử dụng cho mục đích quảng bá, tiếp thị;
 • Quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện;
 • Quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật khi xảy ra vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình; và
 • Quyền tự bảo vệ liên quan đến dữ liệu cá nhân của mình.

Quý vị có thể yêu cầu chúng tôi xóa bỏ hoặc hủy bỏ hoặc tạm thời dừng sử dụng dữ liệu cá nhân của quý vị được chúng tôi nắm giữ hoặc chuyển đổi thành thông tin không thể sử dụng để nhận dạng quý vị (quyền này chỉ được thực hiện nếu chúng tôi không phải tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu hiện hành của Việt Nam).

 Chuyển dữ liệu xuyên biên giới 
Trang Thông Tin Điện Tử được kiểm soát và vận hành bởi chúng tôi từ Việt Nam và không nhằm mục đích buộc chúng tôi phải tuân theo luật pháp hoặc quyền tài phán của bất kỳ nhà nước, quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nào khác ngoài Việt Nam. Các thông tin được quý vị cung cấp cho Pfizer thông qua việc sử dụng Trang Thông Tin Điện Tử hoặc thông qua mẫu đăng ký có thể được lưu giữ và xử lý, chuyển và truy cập giữa và từ Việt Nam và các quốc gia khác để phục vụ cho mục đích thu thập thông tin mà không thể bảo đảm sẽ có cùng mức độ bảo vệ dữ liệu cá nhân giống như được áp dụng tại quốc gia nơi quý vị đang sinh sống. Tuy nhiên, Pfizer sẽ tuân thủ các quy định của pháp luật áp dụng và sẽ nỗ lực hết sức mình để đảm bảo rằng thông tin được chuyển đi của quý vị sẽ được xử lý theo đúng quy định của Chính Sách Bảo Mật Dữ Liệu Cá Nhân này. Bằng việc đồng ý với Chính Sách Bảo Mật này và/hoặc cung cấp dữ liệu cá nhân cho chúng tôi và đánh dấu vào ô đồng ý trong mẫu đăng ký, tùy từng trường hợp, quý vị chấp thuận cho Pfizer được chuyển dữ liệu cá nhân của quý vị qua biên giới phù hợp với Chính Sách Bảo Mật Dữ Liệu Cá Nhân này.

Xử lý dũ liệu cá nhân của trẻ em 
Chúng tôi luôn tôn trọng và bảo vệ dữ liệu cá nhân của trẻ em. Trang Thông Tin Điện Tử không hướng đến các cá nhân dưới mười sáu (16) tuổi và chúng tôi không cố ý thu thập dữ liệu cá nhân từ trẻ em dưới 16 tuổi.  Tuy nhiên, trong trường hợp chúng tôi có thu thập dữ liệu cá nhân từ trẻ em dưới 16 tuổi, ngoài các biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân được quy định theo pháp luật, trước khi xử lý dữ liệu cá nhân của trẻ em, chúng tôi sẽ thực hiện xác minh tuổi của trẻ em và yêu cầu sự đồng ý của (i) trẻ em và/hoặc (ii) cha, mẹ hoặc người giám hộ của trẻ em theo quy định của pháp luật.

Xử lý dữ liệu cá nhân của người bị tuyên bố mất tích, chết 
Đối với việc xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến dữ liệu cá nhân của người bị tuyên bố mất tích, người đã chết, chúng tôi sẽ phải được sự đồng ý của một trong số những người có liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành.

Liên Hệ Với Chúng Tôi
Nếu quý vị có bất kỳ cầu hỏi hoặc quan ngại nào về dữ liệu cá nhân của quý vị hoặc yêu cầu hỗ trợ thực hiện các lựa chọn và các quyền của quý vị, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau:
Công ty TNHH Pfizer (Việt Nam) hoặc Văn Phòng Đại Diện Pfizer (Thailand) Limited tại Thành phố Hồ Chí Minh
Tầng 17, Phòng 1701, Friendship Tower, 31 Lê Duẩn
Phường Bến Nghé, Quận 1
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
ĐT: +84 28 3622 4000

Các Cập Nhật Đối Với Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân Của Chúng Tôi

Tại từng thời điểm, chúng tôi có thể cập nhật Chính Sách Bảo Mật Dữ Liệu Cá Nhân này. Các thay đổi sẽ có hiệu lực ngay lập tức sau khi Chính Sách Bảo Mật Dữ Liệu Cá Nhân sửa đổi được đăng tải. Nếu Chính Sách Bảo Mật Dữ Liệu Cá Nhân thay đổi theo phương thức ảnh hưởng đáng kể đến cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng, lưu giữ, xử lý, tiết lộ, chia sẻ và/hoặc chuyển dữ liệu cá nhân của quý vị, chúng tôi sẽ không sử dụng, lưu giữ, xử lý, tiết lộ, chia sẻ và/hoặc chuyển dữ liệu cá nhân đã được chúng tôi thu thập trước đó theo phương thức được đề cập trong chính sách mới khi chưa gửi thông báo và/hoặc xin chấp thuận của quý vị. Sau khi chúng tôi thực hiện những thay đổi đáng kể này, quý vị có thể lựa chọn không cung cấp chấp thuận cho chúng tôi, tuy nhiên điều này sẽ dẫn đến việc chúng tôi không thể cung cấp cho quý vị một số thông tin nhất định. Chúng tôi có thể thực hiện những thay đổi không đáng kể đối với chính sách mà không cần thông báo hoặc xin chấp thuận, tuy nhiên, những thay đổi này sẽ không ảnh hưởng đến cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng, lưu giữ, xử lý, tiết lộ, chia sẻ và/hoặc chuyển dữ liệu cá nhân của quý vị.  Chúng tôi khuyến nghị quý vị nên định kỳ xem lại trang này để nắm được các thông tin mới nhất về các hoạt động bảo mật thông tin của chúng tôi.  Chính Sách Bảo Mật Dữ Liệu Cá Nhân này đã được cập nhật vào ngày hiệu lực nêu trên.

Cơ Hội Nghề NghiệpTin Tức Health Care Pro Partners Về Chúng TôiSức Khỏe Của BạnKhoa Học Của Chúng Tôi Media Pfizer Inc.Chính Sách Bảo MậtĐiều Khoản Sử DụngLiên Hệ Business to Business Bản quyền thuộc Pfizer © 2002 - 2022.